Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pomoc dla powodzian

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze orga­ni­zu­je pomoc rze­czo­wą i finan­so­wą dla nie­peł­no­spraw­nych POWO­DZIAN w Boga­ty­ni i Leśnej. W Biu­rze Sej­mi­ku — przy ul Gra­bow­skie­go 7 przyj­mu­je­my: żyw­ność, wodę, środ­ki czy­sto­ści, koce, ręka­wi­ce gumowe.

 

Nato­miast urzą­dze­nia typu: pral­ki, lodów­ki zosta­ną ode­bra­ne bez­po­śred­nio z domu od ofia­ro­daw­ców dla Powo­dzian, dla­te­go też pro­si­my o poda­wa­nie adre­sów bez­po­śred­nio na nasze nr tel. tj.

 

75 75 242 54 oraz 75 75 231 83 lub na adres e‑mail: biuro@kson.pl

 

Pro­si­my aby ofia­ro­wa­ny sprzęt był spraw­ny, czy­sty i w dobrym sta­nie tech­nicz­nym. Wpła­ty finan­so­we nale­ży wpła­cać na nasze kon­to nr 43 1050 1751 1000 0023 2824 0938 ING Bank Ślą­ski z dopi­skiem “dla powo­dzian”. Każ­dy z nas może zna­leźć się w podob­nej sytu­acji — liczy­my więc na duże zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kich ludzi dobrej woli.