Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cze­ka­my na wia­do­mość od Ciebie!

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest dla Cie­bie dostęp­ny codzien­nie w godzi­nach 9:00 — 16:00. 

Jeśli chcesz sko­rzy­stać z ofe­ro­wa­nych przez nas spe­cja­li­stów zadzwoń i umów się aby mieć pew­ność, że są dostępni.

Możesz rów­nież skon­tak­to­wać się z nami mailo­wo. Odpo­wia­da­my na wia­do­mo­ści tak szyb­ko jak jest to możliwe.

Jeśli Two­ja spra­wa jest skom­pli­ko­wa­na i wyma­ga obszer­ne­go wyja­śnie­nia naj­wy­god­niej­szą for­mą kon­tak­tu będzie wia­do­mość e‑mail.