Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Skrót Aktu­al­no­ści ze stro­ny Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus

Sza­now­ni Państwo,

Sygna­ta­riu­sze Part­ner­stwa na rzecz dostępności

poni­żej prze­ka­zu­je­my skrót naj­now­szych infor­ma­cji, któ­re poja­wi­ły
się w zakład­ce Aktu­al­no­ści [1] na stro­nie Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus
w dniach 7 — 18.08. Zachę­ca­my do lektury.

     * Coraz wię­cej histo­rycz­nych miejsc uwzględ­nia potrze­by
odwie­dza­ją­cych z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Zakoń­czy­ła się
rewi­ta­li­za­cja Par­ku Kop­ca Powsta­nia War­szaw­skie­go na war­szaw­skim
Moko­to­wie. Zadba­no o dostęp­ność par­ku: alter­na­tyw­ne dro­gi dotar­cia do
kop­ca, ram­py w podej­ściu na jego szczyt, dostęp­ną dla osób
poru­sza­ją­cych się na wóz­kach ścież­kę przy­rod­ni­czą. Inwe­sty­cję
reali­zo­wa­no dzię­ki środ­kom Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i
Śro­do­wi­sko 2014–2020.
    * Spra­woz­da­nia z reali­za­cji Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus za 2022 r
zosta­ło prze­ka­za­nie do Rady Mini­strów i opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie
Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Doku­ment zawie­ra opis naj­istot­niej­szych
dzia­łań sys­te­mo­wych, pro­jek­tów i pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych
dostęp­ność. Sza­co­wa­na kwo­ta wydat­ków, któ­re od uru­cho­mie­nia
pro­gra­mu aż do koń­ca 2022 r. poświę­co­no na róż­ne­go typu ini­cja­ty­wy
i inwe­sty­cje publicz­ne zwią­za­ne z dostęp­no­ścią to 16,7 mld zł.
Spra­woz­da­nie moż­na pobrać ze stro­ny Pro­gra­mu [2] .
    * Trwa nabór w kon­kur­sie „Kul­tu­ra Wraż­li­wa”. Celem kon­kur­su jest
pro­mo­wa­nie dzia­łań na rzecz akty­wi­za­cji śro­do­wi­ska osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej poprzez
teatro­te­ra­pię. Kon­kurs ma też zachę­cać do inte­gra­cji śro­do­wi­ska
peł­no­spraw­nych twór­ców sztu­ki sce­nicz­nej i osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, któ­re dzia­ła­ją w tym obsza­rze. Wnio­ski do
kon­kur­su moż­na skła­dać do 16 paź­dzier­ni­ka. Wyso­kość gran­tu, o
któ­ry moż­na się ubie­gać nie może być niż­sza niż 50 tys. zł i
wyż­sza niż 300 tys. zł. Wię­cej szcze­gó­łów dostęp­nych na stro­nie
PFRON [3].

Zachę­ca­my do lektury

Z powa­ża­niem
Mał­go­rza­ta Złotkowska

Links:
——
[1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/#/domyslne=1
[2] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o‑funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o‑programie/
[3] https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogolnopolski-konkurs-kultura-wrazliwa/