Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia Góra

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Let­nie Kino Ple­ne­ro­we– Fabelmanowie

Sam­my Fabel­man dora­sta w Ari­zo­nie po II woj­nie świa­to­wej. Odkry­wa­jąc
tra­wią­cy rodzi­nę sekret, sta­ra się jej człon­kom una­ocz­nić praw­dę
za pomo­cą potę­gi filmu.

Reży­se­ria: Ste­ven Spielberg

Sce­na­riusz: Tony Kush­ner, Ste­ven Spielberg

[1]

Kon­cert Pro­me­na­do­wy– Chór Budyšin

W let­nie nie­dzie­le waka­cji o godz. 17.00 zapra­sza­my na kon­cer­ty do
Musz­li Kon­cer­to­wej w Par­ku Zdro­jo­wym w Cieplicach.

2 lip­ca usły­szy­my Chór Budy­šin, któ­ry przy­je­dzie do nas z Baut­zen
w Niem­czech.

Chór Budy­šin zaj­mu­je się przede wszyst­kim kul­ty­wo­wa­niem i
roz­po­wszech­nia­niem regio­nal­nych, zwłasz­cza łużyc­kich pie­śni
chó­ral­nych, w boga­tym reper­tu­arze waż­ne miej­sce zaj­mu­ją rów­nież
pie­śni międzynarodowe..

[2]

XX Cie­plic­kie Kon­cer­ty Organowe

XX Cie­plic­kie Kon­cer­ty Orga­no­we ‑Jubi­le­usz

start godzi­na 19;15 Ewan­ge­lic­ki Kościół Zba­wi­cie­la w Cie­pli­cach.
Wstęp wol­ny

Każ­da nie­dzie­la lip­ca i sierpnia

Pięk­ny pro­spekt orga­no­wy z 1777 roku wyszedł spod ręki Wagnera.

Orga­ny zosta­ły zbu­do­wa­ne przez Meiner­ta z Wle­nia i prze­bu­do­wa­ne w
1858 roku, przez Schlan­ga ze Świd­ni­cy i mają nie­po­wta­rzal­ne
brzmie­nie.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2464/Letnie-Kino-Plenerowe-Fabelmanowie
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2462/Koncert-Promenadowy-Chor-Budysin
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2458/XX-Cieplickie-Koncerty-Organowe
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2030–02.07.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018