Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie — XIV Piel­grzym­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych Hen­ry­ków 2023

Sza­now­ni Państwo!

Zapro­sić Pań­stwa na XIV
Piel­grzym­kę i Pik­nik Inte­gra­cyj­ny Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią
w dniu  26 sierp­nia 2023 roku w Opac­twie Cyster­skim w Hen­ry­ko­wie.
Jak w latach ubie­głych zapra­sza­my w ostat­nią sobo­tę sierp­nia, celem
nasze­go spo­tka­nia będzie modli­twa oraz wspól­ne bie­sia­do­wa­nie. Mogą
pań­stwo się przy­czy­nić, do dobrej atmos­fe­ry swo­imi talen­ta­mi oraz

tym,

czym każ­de­go dnia zaj­mu­je­cie się na zaję­ciach, warsz­ta­tach.
Zapre­zen­tuj­cie Pań­stwo swo­je moż­li­wo­ści!
Na Pań­stwa będzie cze­kać gru­pa wolon­ta­riu­szy Kato­lic­kie­go
Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, któ­rzy zaopie­ku­ją się każ­dą gru­pą i

każ­dym

piel­grzy­mem jako “Anioł Stróż”.
Prze­sy­ła­my w załącz­ni­ku wszyst­kie przy­dat­ne infor­ma­cję które

moż­na

wydru­ko­wać, udo­stęp­nić na swo­jej stro­nie, roze­słać innym

orga­ni­za­cjom,

któ­re o Nas i Naszym spo­tka­niu nie wie­dzą.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, w tym tak­że rela­cje z przy­go­to­wań do
Piel­grzym­ki a tak­że z samej Piel­grzym­ki, zna­ją Pań­stwo rów­nież na
face­bo­oku: Piel­grzym­ka Osób Nie­peł­no­spraw­nych Archidiecezji

Wro­cław­skiej

Zgło­sze­nia moż­na prze­słać drogą:

1. POCZ­TO­WĄ :

PIEL­GRZYM­KA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH
Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży
Archi­die­ce­zji Wrocławskiej

ul. Kate­dral­na 4/10
50–328 Wro­cław

2. POCZ­TĄ ELEK­TRO­NICZ­NĄ :
‘pon.archidiecejza.wroc@gmial.compl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>pon.archidiecejza.wroc@gmial.compl

3. TELE­FO­NICZ­NIE :

Nr tele­fo­nu 697 542 405

Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 21 sierp­nia 2022 r.

UWA­GA!
Po prze­sła­niu zgło­sze­nia, pro­si­my ocze­ki­wać wia­do­mo­ści zwrot­nej z
infor­ma­cją potwier­dza­ją­cą zapi­sa­nie na Spo­tka­nie Integracyjne.

W imie­niu orga­ni­za­to­rów
z darem modlitwy

ks. Kamil Kasz­te­lan
Asy­stent Die­ce­zjal­ny KSM AWR