Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 21.04–23.04.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Pro­mo­cja pol­sko-cze­skiej anto­lo­gii tek­stów i obra­zów „Z obu
brze­gów”

Anto­lo­gia jest wspól­nym dzie­łem współ­cze­snych cze­skich i pol­skich
lite­ra­tów, arty­stów pla­sty­ków i foto­gra­fów. Wśród nazwisk
auto­rów obję­tych anto­lo­gią zna­leź­li się mię­dzy inny­mi pol­scy
pisa­rze: Ryszard Grzy­wacz, Michał Kraw­czyk, Leszek Różań­ski,
Jaro­sław Szczy­żow­ski, Jędrzej Soliń­ski, Ilo­na Wit­kow­ska, Filip
Zawa­da; pol­scy foto­gra­fo­wie:  Ewa Andrze­jew­ska, Woj­ciech Zawadz­ki,
Jacek Jaś­ko, Tomasz Mie­lech. Anto­lo­gia zosta­ła wyda­na w języ­ku
cze­skim i pol­skim, jej celem jest przy­bli­że­nie twór­czo­ści
sąsia­dów.

[1]

Baj­ko­wa Sobo­ta — Rado­sna Wiosna

Rado­sna Wio­sna przy­szła do nas cała w motyl­kach i skow­ron­kach,
bar­dzo weso­ła do wspól­nej zaba­wy nas woła. Zapra­sza­my do udzia­łu w
fan­ta­stycz­nych warsz­ta­tach wio­sen­nych, pod­czas któ­rych wyko­na­my pra­ce
zwią­za­ne z tą nie­sa­mo­wi­tą porą roku. Na uczest­ni­ków Baj­ko­wej
Sobo­ty, jak zawsze, cze­kać będzie moc atrak­cji. A dodat­ko­wo na
rodzi­ców będzie cze­kać kącik kawo­wy ze słod­ką niespodzianką

[2]

Eco Run

Zapra­sza­my wszyst­kich, nie tyl­ko bie­ga­czy ale też rodzi­ny z dzieć­mi
do wzię­cia udzia­łu w edy­cji 2023 któ­ra odbę­dzie się już 22
kwiet­nia 2023! Jak każ­de­go roku Eco Run odbę­dzie się w Boro­wym
Jarze na tere­nie Jele­niej Góry. Miej­sce jakim jest Boro­wy Jar to
pięk­na malow­ni­cza oko­li­ca w któ­rej moż­na fan­ta­stycz­nie spę­dzić
czas z rodzi­ną i zna­jo­my­mi. War­to dodać, że IV edy­cja będzie inna
niż wszyst­kie do tej pory… dla­cze­go? Dla­te­go że, wspól­nie
posprzą­ta­my Boro­wy Jar, nauczy­my się segre­ga­cji odpa­dów i
zagłę­bi­my się jak być eko­lo­gicz­nym oby­wa­te­lem, ponie­waż Eco Run
to nie tyl­ko wyda­rze­nie spor­to­we ale też edu­ka­cyj­ne! War­to dodać,
że dzień 22 kwiet­nia to dzień sprzą­ta­nia Ziemi!

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2130/Promocja-polsko-czeskiej-antologii-tekstow-i-obrazow-Z-obu-brzegow
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2064/Bajkowa-Sobota-Radosna-Wiosna
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2208/Eco-Run
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[5] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2021–23.04.23.pdf
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018