Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na XXII Kon­gres PFON

Sza­now­ni Człon­ko­wie Pol­skie­go Forum Osób z Niepełnosprawnościami!

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Zarząd Pol­skie­go Forum Osób z
Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi uchwa­łą nr 1/2023 na pod­sta­wie § 22 ust. 1
Sta­tu­tu Pol­skie­go Forum Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi posta­no­wił o
zwo­ła­niu XXII Kon­gre­su PFON na dzień 6 mar­ca 2023 r. (ponie­dzia­łek)
o godz. 15:30.

Kon­gres będzie miał for­mu­łę hybry­do­wą — sta­cjo­nar­ną oraz online.

W spo­sób szcze­gól­ny zapra­sza­my Pań­stwa do udzia­łu w Kon­gre­sie w
for­mu­le sta­cjo­nar­nej. Kon­gres będzie miał miej­sce w Cen­trum
Kre­atyw­no­ści Tar­go­wa (ul. Tar­go­wa 56, Warszawa).

Dele­ga­tów, któ­rzy nie będą mogli dotrzeć do War­sza­wy, zapra­sza­my
do udzia­łu w Kon­gre­sie onli­ne — na plat­for­mie ZOOM, któ­ra umoż­li­wia
obu­stron­ną komu­ni­ka­cję oraz udział w gło­so­wa­niach. Link do
połą­cze­nia oraz instruk­cję w zakre­sie obsłu­gi tech­nicz­nej
prze­śle­my w przed­dzień Kongresu.

Pro­po­no­wa­ny porzą­dek obrad:

* Otwar­cie Kon­gre­su.
* Wybór Pre­zy­dium Kon­gre­su.
* Spraw­dze­nie pra­wo­moc­no­ści Kon­gre­su, przy­ję­cie porząd­ku obrad
Kon­gre­su.
* Przed­sta­wie­nie przez Zarząd spra­woz­dań mery­to­rycz­ne­go i
finan­so­we­go za rok 2022.
* Przed­sta­wie­nie przez Komi­sję rewi­zyj­ną spra­woz­da­nia za rok 2022.
* Dys­ku­sja i gło­so­wa­nia nad spra­woz­da­nia­mi.
* Wybór władz PFON na kaden­cję 2023–2027.
* Dys­ku­sja o aktu­al­nych i pla­no­wa­nych dzia­ła­niach PFON.
* Wol­ne wnio­ski.
* Zamknię­cie obrad.

Uprzej­mie pro­si­my o prze­sła­nie — pisem­nie lub mailo­wo — potwier­dze­nia
wybo­ru 3 dele­ga­tów dla Człon­ków Peł­nych PFON oraz 1 dele­ga­ta dla
Człon­ków Zwy­czaj­nych i Człon­ków Sto­wa­rzy­szo­nych PFON przez
upo­waż­nio­ne orga­ny Pań­stwa orga­ni­za­cji oraz potwier­dze­nie obec­no­ści
do dnia 17 lute­go 2023 r. wraz ze wska­za­niem for­my udzia­łu -
sta­cjo­nar­nie czy online.

Spra­woz­da­nia mery­to­rycz­ne i finan­so­we za rok 2022 oraz spra­woz­da­nie
Komi­sji rewi­zyj­nej za rok 2022 zosta­ną prze­sła­ne w póź­niej­szym
ter­mi­nie.

Z powa­ża­niem,

dr Krzysz­tof Kurowski

Prze­wod­ni­czą­cy Pol­skie­go Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Pol­skie Forum Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
Polish Disa­bi­li­ty Forum

ul. Bia­ło­stoc­ka 4 lok.2
03–741 War­sza­wa

www.pfon.org [1]