Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na spo­tka­nie Klu­bu Prawnika

Sza­now­ni Państwo,

w imie­niu Fun­da­cji Daje­my Dzie­ciom Siłę zapra­szam na kolej­ne
spo­tka­nie Klu­bu Praw­ni­ka, któ­re odbę­dzie się 1 mar­ca w godzi­nach
16:00–17:30 na plat­for­mie Zoom.  Celem Klu­bu jest pod­no­sze­nie
kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści z zakre­su spraw z
udzia­łem dzie­ci z róż­nych dzie­dzin pra­wa, w szcze­gól­no­ści z zakre­su
pra­wa kar­ne­go oraz rodzinnego.

Otwar­te gra­ni­ce, mię­dzy­na­ro­do­we mał­żeń­stwa, otwar­ty rynek pra­cy.  Te
oko­licz­no­ści spo­wo­do­wa­ły i w dal­szym cią­gu powo­du­ją wzrost spraw
mię­dzy­na­ro­do­wych, w któ­rych pod­mio­tem jest dziecko.

Celem kolej­ne­go spo­tka­nia Klu­bu Praw­ni­ka jest prak­tycz­ne uję­cie
prze­pi­sów poprzez udzie­le­nie odpo­wie­dzi na nastę­pu­ją­ce pytania:

➡️ Czy rodzic bez zgo­dy dru­gie­go może wyje­chać z dziec­kiem za
gra­ni­cę?

➡️ Jakie środ­ki ochro­ny przy­słu­gu­ją temu z rodzi­ców, któ­ry
pozo­stał w kra­ju dotych­cza­so­we­go miej­sca zamiesz­ka­nia dziecka?

➡️ Jak wyglą­da pro­ce­du­ra w przy­pad­ku bez­praw­ne­go upro­wa­dze­nia
dziec­ka przez jed­ne­go z rodzi­ców — z punk­tu widze­nia każ­de­go z
rodzi­ców?

➡️ Jak może się bro­nić ten z rodzi­ców, któ­ry wyje­chał z
dziec­kiem za granicę?

➡️ Czy pra­wo do opie­ki w każ­dym z kra­jów sygna­ta­riu­szy Kon­wen­cji
ozna­cza to samo?

➡️ Czy Sąd zawsze orze­ka powrót dziec­ka do kra­ju jego sta­łe­go
miej­sca zamieszkania?

➡️ Jakie są pod­sta­wy odda­le­nia wnio­sku o powrót dziecka?

➡️ Jak w prak­ty­ce wyglą­da współ­pra­ca trans­gra­nicz­na w spra­wach o
bez­praw­ne upro­wa­dze­nie dziec­ka za granicę?

➡️ Jakie są naj­now­sze zmia­ny w przepisach?

Odpo­wie­dzi na te, a tak­że wie­le innych, powią­za­nych z tema­tem
szko­le­nia pytań udzie­li eks­pert­ka naszej Fun­da­cji — adwo­kat Doro­ta
Mączew­ska-Ptak w opar­ciu o przy­kła­dy z kon­kret­nych, pro­wa­dzo­nych przez
nią spraw sądowych.

Zapi­sy moż­li­we pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aVM3BSKtQkyrAVjpde6RKPAV5-d7OWRBsuCemymcjt1UQVlQV0ZDSElBTU9VNk40RjgwMlhRMFc5MiQlQCN0PWcu

Ser­decz­nie pozdrawiam


Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl [1]
www.facebook.com/dfop.org [2]

www.maleinicjatywy.pl [3]
www.facebook.com/maleinicjatywy [4]

www.wro-ngo.pl [5]
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych [6]

www.malegranty.pl [7]
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty  [8]

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu [9]

Links:
——
[1] http://www.dfop.org.pl
[2] http://www.facebook.com/dfop.org
[3] http://www.maleinicjatywy.pl
[4] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[5] http://www.wro-ngo.pl
[6] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[7] http://www.malegranty.pl
[8] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
[9] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds