Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tajem­ni­ca suk­ce­su Doli­ny Bary­czy — wizy­ta stu­dyj­na 13–14 mar­ca 2023

Dzień dobry,

w związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu pn.: “OWES dla sub­re­gio­nu
jele­nio­gór­skie­go“
ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa orga­ni­za­cję (pra­cow­ni­ków, człon­ków,
wolon­ta­riu­szy, lide­rów) do uczest­nic­twa w dwu­dnio­wej wizy­cie stu­dyj­nej,
któ­ra odbę­dzie się w dniach 13–14 mar­ca 2023 r.
(poniedziałek/wtorek).

Tym razem zapra­sza­my Pań­stwa do odwie­dze­nia i pozna­nia tajem­ni­cy
suk­ce­su
uro­kli­wej Doli­ny Bary­czy.
Pod­czas wizy­ty stu­dyj­nej pozna­my cie­ka­wą i inspi­ru­ją­ca histo­rię
dzia­łal­no­ści
Fun­da­cji KOM (Kre­atyw­ny Obiekt Mul­ti­funk­cyj­ny) w Mili­czu
https://kom.edu.pl/.
W pla­nie jest rów­nież warsz­tat w tere­nie oraz panel dys­ku­syj­ny z
Pre­zes LGD
Part­ner­stwo dla Doli­ny Bary­czy panią Ingą Ozgą, doty­czą­cy wpły­wu
ini­cja­tyw
lokal­nych i pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej na roz­wój gmi­ny, powia­tu i
całe­go
regio­nu.

Cel oraz ramo­wy plan wyjaz­du znaj­du­ją się w załączniku.

Wyda­rze­nie jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ne i reali­zo­wa­ne w ramach
Regio­nal­ne­go
Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go na lata 2014–2020
(współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Społecznego).

Warun­kiem udzia­łu w wizy­cie stu­dyj­nej jest dostar­cze­nie wypeł­nio­ne­go
for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go prze­sła­ne­go w załą­cze­niu oraz zapo­zna­nie z
tre­ścią
regu­la­mi­nu.

Ilość miejsc jest ogra­ni­czo­na. Ofer­ta dostęp­na jest rów­nież dla
osób z
orze­czo­ną niepełnosprawnością.

Aby potwier­dzić swój udział pro­szę o kon­takt pisem­ny lub
tele­fo­nicz­ny.

Będzie­my wdzięcz­ni za udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji i gra­fi­ki w Pań­stwa
kana­łach
komu­ni­ka­cji spo­łecz­no­ścio­wej. Dąży­my do tego, by jak naj­wię­cej
osób, dla
któ­rych dedy­ko­wa­ne są dzia­ła­nia OWES‑u mogło z nich skorzystać.

W przy­pad­ku pytań pozo­sta­ję do dyspozycji.

Pozdra­wiam

Doro­ta Szyn­dlar-Sze­luk
___________________________________

Ośro­dek Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej
sub­re­gion jeleniogórski

ul. Muze­al­na 9a/2

tel. 781 690 030

e‑mail: <mail­to:‘szyndlar-szeluk@sirr.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>szyndlar-szeluk@sirr.pl> ‘szyndlar-szeluk@sirr.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>szyndlar-szeluk@sirr.pl

<http://www.owes.sirr.pl/> [1] www.owes.sirr.pl [2]

 

OWES zaproszenie wizyta studyjna 13 14 marca 2023 page 0001

OWES zaproszenie wizyta studyjna 13 14 marca 2023 page 0002