Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do BWA: VI Aukcja Dzieł Sztu­ki, wysta­wa Kry­sty­ny Matusiak

Sza­now­ni Pań­stwo, zapra­sza­my do BWA w Jele­niej Górze na dwa
wyda­rze­nia:

VI AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

oraz

WER­NI­SAŻ KRY­STY­NY MATUSIAK

————————————————————————————————

VI AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

VI Aukcja Dzieł Sztuki

Finał aukcji (w sie­dzi­bie BWA): 25 lute­go (sobo­ta) od godz. 15:00

Wysta­wa prac: 13–24 lutego

link do aukcji:

https://aukcjabwa.blogspot.com/

Od zara­nia dzie­jów czło­wiek ota­czał się pięk­ny­mi przed­mio­ta­mi.
Dzie­ła sztu­ki kształ­tu­ją poczu­cie este­ty­ki i wpły­wa­ją na jakość
nasze­go życia. Histo­ria han­dlu nimi jest tak sta­ra jak sama sztu­ka.
Współ­cze­śnie pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy speł­nia­ją rolę mece­na­sów,
któ­ry­mi w prze­szło­ści byli moż­ni, kościół oraz pań­stwo. Ich rola
jest nie do prze­ce­nie­nia. Aukcje dzieł sztu­ki pozwa­la­ją arty­stom
pro­mo­wać się i zara­biać na swo­jej twór­czo­ści. Kupu­ją­cy mogą
zaspo­ka­jać swo­je potrze­by este­tycz­ne oraz dobrze zain­we­sto­wać
pie­nią­dze. Coraz wię­cej osób widzi dla sztu­ki miej­sce w swo­jej
prze­strze­ni domo­wej i rozu­mie, że jest to dobra loka­ta kapi­ta­łu.
Gale­ria BWA już po raz szó­sty orga­ni­zu­je Aukcję Dzieł Sztu­ki. Na
licy­ta­cję wysta­wio­ne zosta­ną przede wszyst­kim pra­ce arty­stów z
nasze­go regio­nu, z Jele­niej Góry i oko­lic. Ofe­ru­je­my Pań­stwu
malar­stwo, gra­fi­kę, foto­gra­fię, rysu­nek, szkło oraz cera­mi­kę. Na
naszej Aukcji znaj­dą się dzie­ła sztu­ki na każ­dą kieszeń.

Koszt  udzia­łu w aukcji: 10 zł.

JAK LICY­TO­WAĆ ONLINE:

- pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres: ‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl (w mailu pro­si­my o
poda­nie swo­jej ceny oraz nr tele­fo­nu do kontaktu)

- tele­fo­nicz­nie pod nr 75/ 75 266 69

Ceny będą aktu­ali­zo­wa­ne na bie­żą­co na stro­nie Aukcji, aktu­al­na cena
poja­wi się w pod­pi­sie licy­to­wa­ne­go dzieła

Finał Aukcji sta­cjo­nar­nie — Gale­ria BWA w Jele­niej Górze, ul. Dłu­ga
1, 25 lute­go 2023 r. godz. 15.00.

Pod­czas licy­ta­cji będzie­my kon­tak­to­wać się z oso­ba­mi, któ­re wzię­ły
udział w licy­ta­cji onli­ne lub telefonicznie

Koszt udzia­łu w Aukcji sta­cjo­nar­nej w dniu 25 lute­go 2023 r.- 10 zł

_Organizatorzy: Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze, Rota­ry
Club Karpacz-Karkonosze._
_Partner: Rota­ry Club Jele­nia Góra._
_Patronat medial­ny: Stri­meo TV, Radio Supernova._

_Środki finan­so­we uzy­ska­ne na Aukcji będą prze­ka­za­ne arty­stom oraz
zosta­ną prze­zna­czo­ne na edu­ka­cję dzie­ci i mło­dzie­ży oraz inne cele
sta­tu­to­we Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze._

_Działalność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­nia Góra._

————————————————————————————————————

Kry­sty­na Matu­siak. Świat wyobraź­ni = świat real­ny + świat wirtualny

Kry­sty­na Matu­siak. Świat wyobraź­ni = świat real­ny + świat wirtualny

Wer­ni­saż: 3 mar­ca (pią­tek), godz. 17:00
Wysta­wa trwa do 7 kwiet­nia 2023 r.

W malar­stwie Kry­sty­ny Matu­siak for­my reali­stycz­ne, czy zale­d­wie alu­zyj­ne
czę­sto łączą się z ele­men­ta­mi abs­trak­cyj­ny­mi. Pra­ce te, to nie
tyl­ko dzie­ła nace­cho­wa­ne inte­lek­tu­al­ną spe­ku­la­cją, to tak­że
wraż­li­we kom­po­zy­cje o walo­rach este­tycz­nych. Artyst­ka jest baro­me­trem,
wraż­li­wym prze­kaź­ni­kiem nie­spra­wie­dli­wo­ści, nie­bez­pie­czeństw,
puła­pek świa­ta, ale też w swo­ich gra­fi­kach poka­zu­je pięk­no i
har­mo­nię. Matu­siak w swo­jej twór­czo­ści „dostrze­ga obec­ność kodów
czy mecha­ni­zmów pozwa­la­ją­cych na zapi­sy­wa­nie i wyja­śnia­nie infor­ma­cji
o czło­wie­ku i jego śro­do­wi­sku (…). Są w jej kom­po­zy­cjach
odnie­sie­nia do struk­tu­ry kodu gene­tycz­ne­go, do zesta­wie­nia pier­wiast­ków
w tabli­cy Men­de­le­je­wa, ale też i do tych bliż­szych codzien­nej prak­ty­ce
zja­wisk, takich jak: budo­wa mikro­pro­ce­so­rów, wygląd ukła­dów
sca­lo­nych (…), kre­sko­we kody pro­duk­tów, zaszy­fro­wa­ne za pomo­cą
zna­ków licz­bo­wych i cyfro­wych infor­ma­cje w urzę­do­wych doku­men­tach.”
Na wysta­wie w BWA znaj­dą się pra­ce z każ­de­go okre­su w twór­czo­ści
Matu­siak.

Kry­sty­na Matu­siak (ur. w 1952 r. w Kowa­rach). Absol­went­ka PLSP we
Wro­cła­wiu. W latach 1974–1979 odby­ła stu­dia w PWSSP w Łodzi na
Wydzia­le Malar­stwa i Gra­fi­ki. W 1979 r. otrzy­ma­ła dyplom z
wyróż­nie­niem w Pra­cow­ni Tech­nik Lito­gra­ficz­nych prof. Jerze­go
Gra­bow­skie­go oraz w Pra­cow­ni Malar­stwa prof. Sta­ni­sła­wa
Fijał­kow­skie­go. Po stu­diach aktyw­nie uczest­ni­czy­ła w życiu
arty­stycz­nym Łodzi. Od 2010 r. miesz­ka i pra­cu­je w Bukow­cu. Zwią­za­na
jest z Lokal­ną Gru­pą Dzia­ła­nia Part­ner­stwo Ducha Gór. Upra­wia
malar­stwo, gra­fi­kę, rysu­nek, col­la­ge, exli­bris, pozłot­nic­two,
malar­stwo ścien­ne.
Jej pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach Muzeum Sztu­ki w Łodzi. Muzeum
Naro­do­we­go w Szcze­ci­nie, Muzeum Pomo­rza Środ­ko­we­go w Szcze­ci­nie, Muzeum
Okrę­go­we­go w Byd­gosz­czy, Pań­stwo­wej Gale­rii Sztu­ki w Łodzi, BWA w
Jele­niej Górze, Del Bel­lo Gale­ry w Toron­to, Foun­da­tion la Polo­gne au
Coeur-les Enfants de la Vie we Francji…

_Wystawa reali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.

Links:
——
[1] http://www.galeria-bwa.karkonosze.com