Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­jek­tu „Dol­no­ślą­ska Stra­te­gia Inno­wa­cji 2030”

Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne pro­jek­tu „Dol­no­ślą­ska Stra­te­gia Inno­wa­cji 2030”

 

 

Kole­żan­ki i koledzy,

   Poni­żej przed­sta­wia­my doku­ment Urzą­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go doty­czą­cy kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych nad Dol­no­ślą­ską Stra­te­gią Inno­wa­cji 2030. Choć tekst jest obszer­ny to wyadję się, że pochy­le­nie sie nad nim da moż­li­wość uru­cho­mie­nia nowych, inno­wa­cyj­nych kie­run­ków dzia­la­nia, któ­re mogą się prze­ło­żyć rów­nież na dzia­łal­ność orga­ni­za­cji pozarządowych.

Pozdra­wiam,
Sta­ni­sław Schubert

 

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=891

 

Sza­now­ni Państwo, 

Człon­ki­nie i Człon­ko­wie Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji Organ­zia­cji Pozarządowych!

     Infor­mu­ję, iż do koń­ca lip­ca moż­na zgła­szać uwa­gi do nowej Dol­no­ślą­skiej Stra­te­gii Innowacji.

Poni­żej prze­sy­łam link do doku­men­tu.
 http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaska-strategia-innowacji-2030/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-innowacji

Wypeł­nio­ne for­mu­la­rze zgła­sza­nia uwag (dostęp­ne na w/w stro­nie) pro­si­my prze­sy­łać do dnia 30.07.2020 r.:
- pocz­tą na adres: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, ul. Waloń­ska 3–5, 50–413 Wro­cław
lub
- na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej ‘innowacje@dolnyslask.pl’

W tytu­le listu/maila pro­si­my wpi­sać: „Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne Dol­no­ślą­ska Stra­te­gia Inno­wa­cji 2030 — Depar­ta­ment Gospo­dar­ki UMWD”.

Z wyra­za­mi szacunku,

Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

www.dfop.org.pl
www.facebook.com/dfop.org

www.maleinicjatywy.pl
www.facebook.com/maleinicjatywy

www.wro-ngo.pl
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych

www.malegranty.pl
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty

www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

Links:
——
http://www.dfop.org.pl
http://www.facebook.com/dfop.org
http://www.maleinicjatywy.pl
http://www.facebook.com/maleinicjatywy
http://www.wro-ngo.pl
http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
http://www.malegranty.pl
http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20
http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu