Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­ste rze­czy o rodzicielstwie

Czy ist­nie­je prze­wod­nik i goto­wa recep­ta na to jak być dobrym rodzi­cem? Raczej nie, ale są za to dro­go­wska­zy. Luis Timm w swo­jej książ­ce “Pro­ste rze­czy o rodzi­ciel­stwie” wyja­śnia kim war­to się stać, by w tych sza­lo­nych cza­sach i pędzie nowoczesności,

 być szczę­śli­wym, speł­nio­nym i moż­li­wie naj­lep­szym rodzi­cem. Książ­ka, któ­rej doce­lo­wą gru­pą mie­li być ojco­wie, oka­za­ła się świet­nym porad­ni­kiem dla całych rodzin, doce­nia­nym rów­nież przez panie. Co wię­cej, jest tak­że skarb­ni­cą wie­dzy dla tych, któ­rzy dzie­ci jesz­cze nie posia­da­ją. Wię­cej na ten tema usły­szy­cie w audy­cji Igo­ra Kociu­biń­skie­go dzi­siaj (4.06) o 17.00. Zapraszamy

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.