Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA!!!

 Sza­now­ni Państwo,

w związ­ku z nie­bez­piecz­ny­mi wyda­rze­nia­mi, któ­re mia­ły miej­sce w pla­ców­kach szkol­nych, w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo uczniów, pra­cow­ni­ków szko­ły oraz rodzi­ców słu­ży­my Pań­stwu pomocą.

Wyni­ka to tak­że z fak­tu, że w latach 2016–2018 na zle­ce­nie MEN reali­zo­wa­li­śmy pro­jekt “Bez­piecz­na szko­ła, bez­piecz­na przy­szłość”, któ­re­go celem było kształ­to­wa­nie nawy­ków reak­cji na zagro­że­nia terrorystyczne.

Pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu: 500 151 117 lub mailo­wo: ‘audyt@bs-kson.org’