Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­STRZY­GNIE­CIE ZAPYTANIA

Jedy­ną ofer­tę w zapy­ta­niu nr. 01/05/2019 zło­ży­ła Pocz­ta Pol­ska i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na kol­por­taż Biuletynu.