Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kurs na samo­dziel­ność 2019 rok

fundacja Vis MaiorSza­now­ni Pań­stwo, Fun­da­cja Vis Maior zapra­sza do udzia­łu w ogól­no­pol­skim pro­jek­cie „Kurs na samo­dziel­ność 2019”.

W ramach pro­jek­tu odbę­dzie się szko­le­nie z zakre­su reha­bi­li­ta­cji pod­sta­wo­wej dla osób z dys­funk­cją wzro­ku w ter­mi­nie 9.09.2019. — 4.10.2019 w War­sza­wie. Rekru­tu­je­my uczest­ni­ków z całej Pol­ski. Pro­si­my o udo­stęp­nie­nie i prze­ka­zy­wa­nie tej infor­ma­cji oso­bom zain­te­re­so­wa­nym. Poni­żej znaj­du­je się link do opi­su pro­jek­tu na stro­nie fundacji.

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/

Z powa­ża­niem, Iuliia Borysenko