Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

I Ty zostań uDOSTĘPniaczem!

udostępniaczeCzy wiesz, że dostęp­ność zaczy­na się od dru­gie­go czło­wie­ka? Czy wiesz, że rze­czy dla nie­któ­rych oczy­wi­ste dla innych są barie­rą nie do przej­ścia? Chcesz dowie­dzieć się na czym pole­ga pro­blem w rów­nym dostę­pie do usług, pro­duk­tów i prze­strze­ni? Zgłoś się do ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Otwórz oczy na barie­ry i zapro­po­nuj zmia­ny korzyst­ne dla wszyst­kich wokół nas!

Kie­dy jeste­śmy zdro­wi i cał­kiem spraw­ni rzad­ko zasta­na­wia­my się, jak wie­le drob­nych ele­men­tów nasze­go oto­cze­nia może stać się barie­rą utrud­nia­ją­cą życie senio­rom czy oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Wyso­ki sto­pień na chod­ni­ku czy brak win­dy w miej­scu zamiesz­ka­nia jest nie­do­strze­gal­ny do cza­su, gdy choć­by na chwi­lę stra­ci­my peł­ną spraw­ność, np. zła­mie­my nogę. W takiej przej­ścio­wej sytu­acji znaj­du­je się cza­sem wie­lu z nas – dla innych barie­ry są ele­men­tem codzien­no­ści. Sta­ra­my się, by było ina­czej. „Stąd pomysł na kon­kur­su, któ­re­go celem jest uświa­do­mie­nie uczniom jak wie­le barier znaj­du­je się w naszym oto­cze­niu. Zale­ży nam na uwraż­li­wie­niu mło­dych ludzi na potrze­by osób, znaj­du­ją­cych się w trud­nych życio­wych oko­licz­no­ściach” – pod­kre­śla Mał­go­rza­ta Jaro­siń­ska – Jedy­nak, wice­mi­ni­ster inwe­sty­cji i rozwoju.

Akcja ma zwró­cić uwa­gę nie tyl­ko na pro­ble­my osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. W podob­nej sytu­acji znaj­du­ją się czę­sto oso­by star­sze, słab­sze fizycz­nie, po wypad­kach, rodzi­ce z dzie­cię­cym wóz­kiem, czy kobie­ty w cią­ży. Bio­rąc udział w kon­kur­sie ucznio­wie nie tyl­ko dostrze­gą barie­ry w oto­cze­niu, ale też zapro­po­nu­ją kon­kret­ne spo­so­by ich usu­nię­cia. Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do mło­dzie­ży ze szkół pod­sta­wo­wych (klas IV – VII) z całej Pol­ski. W kon­kur­sie nie ma przegranych.

Nagro­dy dosta­ją wszy­scy! Lau­re­aci otrzy­ma­ją wyciecz­kę do Cen­trum Nauki Koper­nik oraz nagro­dy rze­czo­we zaś pozo­sta­li uczest­ni­cy dyplo­my i upo­min­ki. Co wię­cej , w każ­dej pla­ców­ce, któ­ra przy­stą­pi do kon­kur­su zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­nie lek­cja o dostęp­no­ści oraz sześć wyjąt­ko­wych warsz­ta­tów dla mło­dzie­ży szkol­nej. Przez chwi­lę będą oni mogli doświad­czyć tego, co na co dzień czu­ją oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Być może wte­dy łatwiej będzie im zro­zu­mieć ich potrzeby.

Zada­nie kon­kur­so­we pole­ga na przy­go­to­wa­niu pra­cy w dowol­nej for­mie (pla­stycz­na, repor­taż zdję­cio­wy lub mate­riał video). Orga­ni­za­tor zapew­nia wszyst­kie mate­ria­ły dydak­tycz­ne, a tak­że spe­cjal­ne szko­le­nie dla nauczy­cie­li. Udział w akcji jest bezpłatny.

Zgło­sze­nie szko­ły do udzia­łu w pro­jek­cie jest bar­dzo pro­ste. Wystar­czy uzu­peł­nić for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie: udostepniacze.miir.gov.pl w ter­mi­nie do 18 czerw­ca 2019 r. Pra­ce kon­kur­so­we będą przyj­mo­wa­ne aż do 27 wrze­śnia 2019 r. W akcji może wziąć udział 100 szkół z tere­nu całe­go kraju.

O zakwa­li­fi­ko­wa­niu do pro­jek­tu decy­du­je kolej­ność i popraw­ność zgłoszeń.

Kon­kurs, współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Fun­du­szu Spój­no­ści Unii Euro­pej­skiej, jest ele­men­tem Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus.

Stro­na inter­ne­to­wa kon­kur­su: udostepniacze.miir.gov.pl