Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­na danych OPP w usłu­dze Twój e‑PIT

Do 31 maja możesz dodać lub zmie­nić dane OPP w usłu­dze Twój e‑PIT

Infor­mu­je­my, że do 31 maja 2019 r. – po zalo­go­wa­niu i wybra­niu opcji korek­ty w zezna­niu rocz­nym PIT-37 lub/i PIT-38, dostęp­nym w usłu­dze Twój e‑PIT na podatki.gov.pl – moż­na zmie­nić lub dodać dane orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go (OPP), aby prze­ka­zać jej 1% swo­je­go podatku.

Od 1 czerw­ca zmia­ny w tym zakre­sie nie będą możliwe.