Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak zagwa­ran­to­wać oso­bie z nie­peł­no­spraw­no­ścią pra­wo do pomo­cy praw­nej, nawet jeśli sama o to nie wnie­sie w spra­wie o usta­no­wie­nie kuratora?

Rzecznik Praw Oby stronaX400Kie­dy sąd pro­wa­dzi spra­wę o usta­no­wie­nie oso­bie z nie­peł­no­spraw­no­ścią kura­to­ra do pomo­cy w podej­mo­wa­niu decy­zji, to nie ma pra­wa wska­zać jej pełnomocnika.Tymczasem taka oso­ba nie zawsze jest w sta­nie sama wystą­pić o pomoc prawną.

W pro­ce­du­rze cywil­nej bra­ku­je prze­pi­su pozwa­la­ją­ce­go na udzie­le­nie sto­sow­nej pomo­cy oso­bom, któ­rych zdol­ność do świa­do­me­go podej­mo­wa­nia decy­zji pro­ce­so­wych może być ograniczona.

RPO pro­si o zaję­cie się pro­ble­mem Mini­stra Sprawiedliwości.

Pro­ble­mu nie ma w spra­wach o ubez­wła­sno­wol­nie­nie, o uchy­le­nie oraz o zmia­nę ubez­wła­sno­wol­nie­nia – tu sąd ma pra­wo usta­no­wić adwo­ka­ta z urzę­du dla oso­by, któ­ra sama o to nie jest w sta­nie popro­sić. Ist­nie­ją jed­nak jesz­cze inne postę­po­wa­nia sądo­we, w któ­rych takich upraw­nień nie ma. Przy­kła­dem są posta­no­wie­nia o usta­no­wie­nie kura­to­ra, jeże­li oso­ba z nie­peł­no­spraw­no­ścią potrze­bu­je pomo­cy do pro­wa­dze­nia sowich spraw.

Logi­ka wska­zu­je, że jeśli ktoś potrze­bu­je pomo­cy kura­to­ra w życiu codzien­nym, to może tak­że potrze­bo­wać pomo­cy facho­we­go peł­no­moc­ni­ka w toku postę­po­wa­nia o usta­no­wie­nie tego kuratora.

Opi­sa­na sytu­acja wyma­ga zatem inter­wen­cji usta­wo­daw­cy, o co RPO wno­si do mini­stra Zbi­gnie­wa Ziobry. 

za https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-zagwarantowac-osobie-z-niepelnosprawnoscia-prawo-do-pomocy-prawnej