Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPRO­SZE­NIE — X Piel­grzym­ka i Pik­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych 2019

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chrystus

pielgrzymka plakat

Sza­now­ni Państwo! 

Pra­gnie­my zapro­sić Pań­stwa na X Piel­grzym­kę i Pik­nik Inte­gra­cyj­ny Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścią w dniu 31 sierp­nia 2019 roku w Opac­twie Cyster­skim w Hen­ry­ko­wie. Jak w latach ubie­głych zapra­sza­my w ostat­nią sobo­tę sierp­nia, celem nasze­go spo­tka­nia będzie modli­twa oraz wspól­ne bie­sia­do­wa­nie. Mogą pań­stwo się przy­czy­nić, do dobrej atmos­fe­ry swo­imi talen­ta­mi oraz tym, czym każ­de­go dnia zaj­mu­je­cie się na zaję­ciach, warsz­ta­tach. Zapre­zen­tuj­cie Pań­stwo swo­je moż­li­wo­ści!
Na Pań­stwa będzie cze­kać gru­pa ponad 100 wolon­ta­riu­szy Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży, któ­rzy zaopie­ku­ją się każ­dą gru­pą i każ­dym piel­grzy­mem jako “Anioł Stróż”.

W załącz­ni­ku wszyst­kie przy­dat­ne infor­ma­cję któ­re moż­na wydru­ko­wać, udo­stęp­nić na swo­jej stro­nie, roze­słać innym orga­ni­za­cją, któ­re o Nas i Naszym spo­tka­niu nie wie­dzą.
Zgło­sze­nia moż­na prze­słać dro­gą:
1. POCZ­TO­WĄ : PIEL­GRZYM­KA OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej ul. Kate­dral­na 4/10 50–328 Wro­cław
2. POCZ­TĄ ELEK­TRO­NICZ­NĄ (uwa­ga zmia­na adre­su): pon@archidiecezja.wroc.pl
3. FOR­MU­LARZ INTER­NE­TO­WY: Link do for­mu­la­rza oraz kod QR dostęp­ny na pla­ka­cie. jak rów­nież na stro­nie www.archidiecezja.wroc.pl
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 26 sierp­nia 2019 r.
UWA­GA! Po prze­sła­niu zgło­sze­nia, pro­si­my ocze­ki­wać wia­do­mo­ści zwrot­nej z infor­ma­cją potwier­dza­ją­cą zapi­sa­nie na Spo­tka­nie Inte­gra­cyj­ne.
W imie­niu orga­ni­za­to­rów z darem modlitwy

Michał Brze­zic­ki
dyrek­tor
Archi­die­ce­zjal­na Piel­grzym­ka i Pik­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ich rodzin i przy­ja­ciół do Henrykowa.