Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

X edy­cja Tur­nie­ju krę­glar­skie­go dla Osób Niepełnosprawnych

6kW dniu 10 kwiet­nia b.r odby­ła X edy­cja Tur­nie­ju krę­glar­skie­go dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych z Połu­dnio­wej Wielkopolski.

Zawo­dy podob­nie jak poprzed­nie, prze­pro­wa­dzo­no w kali­skiej krę­giel­ni „Amne­zja”. Tur­niej ten odby­wa się w okre­sie wio­sen­nym i jest trak­to­wa­ny jak roz­po­czę­cie roku spor­to­we­go dla nie­peł­no­spraw­nych spor­tow­ców z Kali­sza i Zie­mi Kali­skiej. Orga­ni­za­to­ra­mi zawo­dów byli: Fun­da­cja Inwa­li­dów i Osób Nie­peł­no­spraw­nych „Miło­sier­dzie”, Klub Spor­to­wy Osób Nie­peł­no­spraw­nych „BASTION” i Warsz­tat Tera­pii Zaję­cio­wej w Kaliszu.

1kW tego­rocz­nej edy­cji dział wzię­ło 16 dru­żyn, łącz­nie 78 zawod­ni­ków. Były to dwa Warsz­ta­ty Tera­pii Zaję­cio­wej i Klub „Bastion” z Kali­sza, ŚDS „TULI­PAN” i SOSW nr 1 rów­nież z Kali­sza, ŚDS Nowe Skal­mie­rzy­ce, WTZ Kuź­ni­ca Gra­bow­ska, WTZ Pisa­rzo­wi­ce, WTZ Przy­go­dzi­ce, WTZ Odo­la­nów, WTZ Doru­chów, ŚDS Kuź­ni­ca Gra­bow­ska, WTZ „Tęcza” z Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go, ŚDS Doru­chów, DPS Bro­ni­sze­wi­ce i WTZ Ostrze­szów. Wśród zapro­szo­nych gości mogli­śmy zoba­czyć m.in. Pana Mate­usza Pod­sad­ne­go, Wice­pre­zy­den­ta Mia­sta Kali­sza, Rad­ną Mia­sta Karo­li­nę Sadow­ską, Dyrek­tor MOPS Panią Euge­nię Jahu­rę, przed­sta­wi­ciel­kę MBP w Kali­szu Panią Zeno­nę Kubiak oraz przed­sta­wi­cie­li władz Fun­da­cji – Pana Sta­ni­sła­wa Bron­za, Pre­ze­sa Zarzą­du i Jana Szcze­pan­kie­wi­cza, Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej. Tro­fea w tur­nie­ju ufun­do­wał Pre­zy­dent Mia­sta Kali­sza, a nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­li Pre­zes Fun­da­cji „Miło­sier­dzie” Sta­ni­sław Bronz, oraz Klub Spor­to­wy Ośób Nie­peł­no­spraw­nych „Bastion”. Pod­czas wrę­cze­nia nagród obec­ny był rów­nież Pan Piotr Toman­kie­wicz, Pre­zes Fun­da­cji „Nowa Nadzie­ja” w Kali­szu, repre­zen­tu­ją­cy tutaj Panią Marze­nę Wodziń­ską, Wice­mar­sza­łek Woje­wódz­twa Wielkopolskiego.

Wyni­ki zawo­dów: drużynowo:

I miej­sce WTZ Kuź­ni­ca Gra­bow­ska (Artur Siu­dziń­ski, Jacek Lewek, Leszek Szy­men­fe­lik)
II miej­sce SOSW nr 1 Kalisz (Patryk Ada­miak, Kata­rzy­na Maru­cha, Mar­ce­li­na Karo­lak)
III miej­sce WTZ przy Cen­trum ks. Orio­ne w Kali­szu (Piotr Bor­wik, Mate­usz Kaź­mier­czak, Bar­tosz Załęcki)

Indy­wi­du­al­nie krę­gle:
1. Leszek Szy­men­fe­lik – WTZ Kuź­ni­ca Gra­bow­ska
2. Zbi­gniew Cichar­ski — ŚDS Nowe Skal­mie­rzy­ce
3. Mar­ce­li­na Karo­lak — SOSW nr 1 Kalisz

Cym­ber­gaj:
1. Jacek Zagór­ski — WTZ „Tęcza” Ostrów Wlkp.
2. Anna Cha­ła­dyn — KSON “BASTION” Kalisz
3. Mariusz Waj­chert – DPS Broniszewice

tekst i fot: M. Patysiak