Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kurs na Asy­sten­ta Tury­stycz­ne­go Oso­by Niepełnosprawnej

ON asystentZ roku na rok obser­wu­je­my wzrost udzia­łu osób nie­peł­no­spraw­nych w ruchu turystycznym.

Bra­ku­je nato­miast wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry bran­ży tury­stycz­nej, któ­ra zna spe­cy­fi­kę tego śro­do­wi­ska i potra­fi świad­czyć usłu­gi z uwzględ­nie­niem potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Zmie­nić mają to szko­le­nia na Asy­sten­ta Tury­stycz­ne­go Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej, któ­re już od maja reali­zo­wać będzie Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze.

Po trzy­let­nim okre­sie prac, zaini­cjo­wa­nych przez nie­peł­no­spraw­nych tury­stów z Pomor­skie­go Okrę­gu PTTK, oddzia­łu PTTK Sude­ty Zachod­nie oraz Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, w dniu 15 mar­ca br.

Pre­zy­dent Andrzej Duda pod­pi­sał zno­we­li­zo­wa­ną „usta­wę o grach hazar­do­wych”, któ­ra zakła­da roz­sze­rze­nie celów wydat­ko­wa­nia środ­ków z Fun­du­szu Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fizycz­nej na roz­wój „tury­sty­ki spo­łecz­nej”. Na pod­sta­wie przy­ję­tych zmian wspar­te będą dzia­ła­nia roz­wo­ju tury­sty­ki spo­łecz­nej adre­so­wa­ne do mło­dzie­ży, senio­rów i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, a tak­że dzia­ła­nia popra­wia­ją­ce infra­struk­tu­rę tury­stycz­ną, two­rze­nie nowych szla­ków itp. Pierw­szym efek­tem nowe­li­za­cji usta­wy był kon­kurs Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki na reali­za­cję zadań publicz­nych z zakre­su tury­sty­ki na 2019 rok. W kon­kur­sie dofi­nan­so­wa­nie otrzy­ma­ły tyl­ko trzy orga­ni­za­cje: Zarząd Głów­ny PTTK, Fun­da­cja Wspie­ra­nia Ini­cja­tyw Spo­łecz­nych „Pogra­ni­cze bez barier” oraz Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, któ­re zre­ali­zu­ją szko­le­nia Asy­sten­ta Tury­stycz­ne­go Oso­by Niepełnosprawnej.ATON fot karkonosze

Kurs ATON wycho­dzi naprze­ciw rosną­cym potrze­bom spo­łecz­nym w zakre­sie akty­wi­za­cji i reha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez tury­sty­kę. W ramach reali­zo­wa­ne­go przez KSON zada­nia prze­szko­lo­na zosta­nie kadra prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych, orga­ni­za­to­rów tury­sty­ki oraz opie­ku­nów osób nie­peł­no­spraw­nych. Pro­gram kur­su obej­mo­wać będzie sześć modu­łów tema­tycz­nych, oma­wia­ją­cych m.in. pod­sta­wy praw­ne, etycz­ne, psy­cho­lo­gicz­ne i odpo­wie­dzial­ność za wyko­ny­wa­nie funk­cji asy­sten­ta, pierw­szą pomoc w aspek­cie pomo­cy oso­bie z nie­peł­no­spraw­no­ścią, spe­cy­fi­kę asy­sto­wa­nia oso­bie z dys­funk­cją wzro­ku, narzą­du ruchu, mowy lub słu­chu. Po odby­ciu 48 godzin­ne­go szko­le­nia uczest­nik otrzy­ma cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy naby­cie kwa­li­fi­ka­cji asy­sten­ta tury­stycz­ne­go oso­by niepełnosprawnej.

Po zakoń­cze­niu cyklu szko­leń Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych wyda infor­ma­tor pt. „Asy­stent tury­stycz­ny oso­by nie­peł­no­spraw­nej”, zawie­ra­ją­cy pod­sta­wo­we infor­ma­cje o wspar­ciu asy­sten­ta tury­stycz­ne­go oso­by nie­peł­no­spraw­nej oraz dane tele­adre­so­we asy­sten­tów, któ­rzy ukoń­czy­li szko­le­nie i otrzy­ma­li cer­ty­fi­kat. Infor­ma­tor roze­sła­ny zosta­nie do insty­tu­cji i orga­ni­za­cji NGO dzia­ła­ją­cych na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych. Dodat­ko­wo utwo­rzo­na zosta­nie stro­na inter­ne­to­wa będą­ca cyfro­wą wer­sją infor­ma­to­ra. Dzia­ła­nia te mają słu­żyć upo­wszech­nia­niu funk­cji Asy­sten­ta Tury­stycz­ne­go Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej oraz sta­no­wić łącz­nik w kon­tak­cie z wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrą.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje oraz for­mu­larz zgło­sze­nia dla zain­te­re­so­wa­nych uczest­nic­twem w kur­sie opu­bli­ko­wa­no na stro­nie aton.kson.pl/.