Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WYPO­CZY­NEK LET­NI z KCR

WYPO­CZY­NEK LET­NI FUN­DA­CJA KAR­KO­NO­SKIE CEN­TRUM ROZ­WO­JU ORGA­NU­ZU­JE W DOMU WYPO­CZYN­KO­WYM PAN­DA W MIEJ­SCO­WO­ŚCI ŁEBA
SPO­KOJ­NE PRZY­TUL­NE OSIE­DLE WILLOWE.

Wypo­czy­nek let­ni 10-cio dnio­wy od 14.VI – 24.VI.2019
 zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 2,3,4 os. 
 poko­je z łazien­ka­mi , TV, 
 lodów­ka, sprzęt pla­żo­wy w pokoju, 
 świe­tli­ca z telewizorem, 
 ogól­no­do­stęp­ny inter­net WiFi, 
 wyży­wie­nie śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cja (kuch­nia domo­wa),
 wie­czo­rek inte­gra­cyj­ny ogni­sko z pie­cze­niem kiełbasek.

WPŁA­TY UCZEST­NI­KÓW WCZA­SÓW – 960 ZŁ/OS.

W cenie zakwa­te­ro­wa­nie, posił­ki, prze­wóz auto­ka­rem, ubez­pie­cze­nie NNW, opła­ta kli­ma­tycz­na.
ZAPI­SY: PONIE­DZIE­DZIA­ŁEK-PIĄ­TEK 1100 ‑1600 W SIE­DZI­BIE KCR (pokój nr.10 – agen­cja ubez­pie­cze­nio­wa)
INFOR­MA­CJA POD NUME­REM TELE­FO­NU 502–243-702 A.WÓJCIK, 570–117-747
BIU­RO KCR. ŚRO­DA OD 14:00 I PIĄ­TEK OD 12:00 PAN A.WÓJCIK POKÓJ NR. 4
przy zapi­sie zalicz­ka 450 zł.
wpła­ta pozo­sta­łej kwo­ty – 510 zł do 30.04.2019r.