Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

VII EURO­PEJ­SKI FESTI­WAL PIO­SEN­KI ESPERANCKIEJ

EsperantoEuro­pej­ski Festi­wal Pio­sen­ki Espe­ranc­kiej nie tyl­ko roz­po­wszech­nia język espe­ran­to, poka­zu­jąc jego war­to­ści i uży­tecz­ność, ale tak­że pro­mu­je otwo­rze­nie się na inne kul­tu­ry, posze­rze­nie krę­gu zna­jo­mych oraz uświa­do­mie­nie roli espe­ran­ta w komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej jako języ­ka uniwersalnego.

Pio­sen­ka roz­bu­dza zain­te­re­so­wa­nia lin­gwi­stycz­no-muzycz­ne, umoż­li­wia wła­sny roz­wój, pozna­nie swo­ich zdol­no­ści i moż­li­wo­ści. Uczest­ni­cząc w festi­wa­lu każ­dy może zapre­zen­to­wać swój talent bo jest on rów­nież adre­so­wa­ny do osób nie­peł­no­spraw­nych czy zagro­żo­nych wyklu­cze­niem. Orga­ni­zo­wa­ny jest już po raz siód­my zysku­jąc coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie. Orga­ni­za­to­rom zale­ży też na pro­mo­cji i pre­zen­ta­cji uro­ków Wro­cła­wia i Dol­ne­go Ślą­ska wśród espe­ran­ty­stów, ich rodzin i przyjaciół.

Pro­gram i infor­ma­cje w załącznikach

Zapra­sza­my