Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bogu­mi­ła Twar­dow­ska – Roga­ce­wicz bezObrazy

BWA04 04 2019Wer­ni­saż: 12 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 17.00 Wysta­wa potrwa do 11 maja 2019 r. 

Obra­zy Bogu­mi­ły Twar­dow­skiej-Roga­ce­wicz urze­ka­ją har­mo­nią kom­po­zy­cji. Aga­ta Rome-Dzi­da pisze w tek­ście towa­rzy­szą­cym wysta­wie, że Artyst­ka ucie­ka od real­nych form i kształ­tów, któ­re mogły­by wywo­łać sko­ja­rze­nia z kon­kret­nym przed­mio­tem czy zja­wi­skiem. Jedy­nym wyjąt­kiem są ele­men­ty pej­za­żu. Kar­ko­no­sze, u stóp któ­rych miesz­ka i pra­cu­je, zawsze ją pocią­ga­ły. Pej­za­że Twar­dow­skiej-Roga­ce­wicz są esen­cją kra­jo­bra­zu. Pozba­wio­ne szcze­gó­łów, sku­pio­ne na domi­nu­ją­cych liniach i pla­mach barw­nych, jakie two­rzą real­ne for­my, są ich arty­stycz­nym uogól­nie­niem. Na prze­ciw­le­głym bie­gu­nie znaj­du­je się cykl abs­trak­cji. Dosko­na­le widać w nim ewo­lu­cję artyst­ki, któ­ra osta­tecz­nie odwa­ży­ła się na pró­bę opi­su samej ener­gii. Dla Twar­dow­skiej-Roga­ce­wicz kolor jest ener­gią. Na wysta­wie w BWA zapre­zen­tu­je­my obra­zy czy­sto abs­trak­cyj­ne, uwol­nio­ne od nad­mia­ru zna­czeń oraz współ­cze­sne pej­za­że malar­skie, w któ­rych abs­trak­cja ewo­lu­uje w stro­nę przed­sta­wień realistycznych.

Bogu­mi­ła Twar­dow­ska – Roga­ce­wicz (ur. 1960) absol­went­ka wro­cław­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. W 1990 r. uzy­ska­ła dyplom z zakre­su pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go w kla­sie prof. Jana Jaro­mi­ra Alek­siu­na. Zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym i malar­stwem. W dorob­ku ma ponad 30 wystaw indy­wi­du­al­nych oraz udział w wie­lu pre­zen­ta­cjach zbio­ro­wych. Jest autor­ką pla­ka­tów do spek­ta­kli, festi­wa­li muzycz­nych, fil­mo­wych oraz dla Muzeum Kar­ko­no­skie­go i Biu­ra Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze. Zaj­mo­wa­ła się rów­nież pro­jek­to­wa­niem sce­no­gra­fii i kostiu­mów teatral­nych. Wysta­wa zre­ali­zo­wa­na przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra.

Migaw­ki ze współ­cze­sne­go świa­ta sztuki

Cykl wykła­dów dra Huber­ta Bile­wi­cza (Uni­wer­sy­tet Gdań­ski) w Gale­rii BWA w Jele­niej Górze, 15–16 kwiet­nia 2019 r.
1. Świat sztu­ki w bły­skach fle­szy: wiel­kie współ­cze­sne impre­zy arty­stycz­ne. Wykład na temat insty­tu­cjo­nal­ne­go i glo­bal­ne­go cha­rak­te­ru art worl­d’u w kon­tek­ście ostat­nich edy­cji Bien­na­le Wenec­kie­go oraz Docu­men­ta (Kas­sel, Ate­ny). 15 kwiet­nia (ponie­dzia­łek), godz. 12.00
2. Pół­noc patrzy na połu­dnie: sztu­ka w obli­czu aktu­al­nych kry­zy­sów spo­łecz­nych. Poroz­ma­wia­my o odpo­wie­dziach arty­stów na glo­bal­ne wyzwa­nia i lokal­ne kry­zy­sy, wie­rze w spraw­czą moc sztu­ki i bez­na­dziei twór­ców, z per­spek­ty­wy ostat­nich edy­cji Bien­na­le Wenec­kie­go oraz Docu­men­ta (Kas­sel, Ate­ny). 15 kwiet­nia (ponie­dzia­łek), godz. 17.00
3. Mło­dy Picas­so: nestor współ­cze­sno­ści. Wykład doty­czył będzie edu­ka­cji i karie­ry arty­stycz­nej jed­ne­go z naj­waż­niej­szych twór­ców XX wie­ku; deter­mi­na­cji i non­sza­lan­cji; bla­skach i cie­niach mło­do­ści, w świe­tle nie­daw­nej pary­skiej wysta­wy „Picas­so. Bleu et rose”. 16 kwiet­nia (wto­rek), godz. 12.00
4. Damien Hirst: (de)mistyfikator histo­rii sztu­ki. Hubert Bile­wicz opo­wie o wenec­kim pro­jek­cie wysta­wien­ni­czym Hir­sta „Tre­asu­res from the Wreck of the Unbe­lie­va­ble”, misty­fi­ka­cjach arty­stycz­nych, sztucz­no­ści sztu­ki, fake new­s’ach i mecha­ni­zmach mar­ke­tin­go­wych w świe­cie sztu­ki oraz sta­tu­sie arty­sty – cele­bry­ty. 16 kwiet­nia (wto­rek), godz. 17.00 Hubert Bile­wicz — histo­ryk sztu­ki, nauczy­ciel aka­de­mic­ki, edu­ka­tor. Pra­cu­je jako adiunkt w Insty­tu­cie Histo­rii Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Zaj­mu­je się badaw­czo sztu­ką nowo­cze­sną, w szcze­gól­no­ści histo­rią archi­tek­tu­ry i dizaj­nu w XX wieku.

WSTĘP: 2 – 5 zł Orga­ni­za­to­rzy: BWA w Jele­niej Górze i Rota­ry Club Kar­pacz – Kar­ko­no­sze.
Part­ner: Rota­ry Club Jele­nia Góra.
Wykła­dy dofi­nan­so­wa­ne są z docho­dów uzy­ska­nych pod­czas aukcji dziel sztu­ki 2018 r.

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com bwa@jeleniagora.pl
Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.
Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.