Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Die­ty z NFZ

dietaJak wska­zu­ją sta­ty­sty­ki, coraz wię­cej Pola­ków cier­pi na nad­wa­gę i źle się odży­wia. W roku 2014 ok. 36 % bada­nych mia­ło nadwagę.

W tro­sce o nasze zdro­wie, aby zapo­bie­ga a nie leczyć NFZ uru­cho­mił ser­wis z dar­mo­wy­mi die­ta­mi. Jest to edu­ka­cyj­ne narzę­dzie umoż­li­wia­ją­ce w kil­ku pro­stych kro­kach obli­czyć wskaź­nik BMI, uzy­skać infor­ma­cję o tym, czy waga jest pra­wi­dło­wa oraz otrzy­mać szcze­gó­ło­wą die­tę dosto­so­wa­ną do indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Dostęp­ne są trzy warian­ty kalo­rycz­ne die­ty DASH (Die­ta­ry Appro­aches to Stop Hyper­ten­sion) o kalo­rycz­no­ści 1200, 1500 oraz 1800 kcal. Die­ta ta ma na celu przede wszyst­kim zmniej­sze­nie ryzy­ka zacho­ro­wa­nia na nad­ci­śnie­nie i cho­ro­by ukła­du krą­że­nia. Jed­no­cze­śnie wpły­wa na zacho­wa­nie szczu­płej syl­wet­ki i mnó­stwa ener­gii. Naj­waż­niej­szą zasa­dą tej die­ty jest zmniej­sze­nie ilo­ści spo­ży­wa­nej soli przy jed­no­cze­snym zwięk­sze­nie ilo­ści warzyw, owo­ców, a tak­że chu­de­go nabia­łu i pro­duk­tów peł­no­ziar­ni­stych. Nowy po

rtal jest dostęp­ny pod adre­sem: diety.nfz.gov.pl.

Die­tę z por­ta­lu NFZ moż­na otrzy­mać zarów­no po reje­stra­cji, jak i bez logo­wa­niu się.

Bez reje­stra­cji dostęp­ny jest jadło­spis na 7 dni – 1200 kcal oraz 1500 kcal wer­sja wege­ta­riań­ska. Każ­dy dzień skła­da się z 5 posił­ków: I śnia­da­nie, II śnia­da­nie, obiad, pod­wie­czo­rek oraz kola­cja. Przy każ­dym posił­ku znaj­dzie­my infor­ma­cję o potrzeb­nych skład­ni­kach a przy daniach zło­żo­nych rów­nież prze­pis na ich wyko­na­nie. W celu reje­stra­cji nale­ży podać swój adres e‑mail oraz wymy­śleć hasło.

Po zare­je­stro­wa­niu się do serwisu

Nale­ży podać dane takie jak: płeć, waga (kg), wzrost (cm), wiek (lat) oraz aktyw­ność (pacjent leżą­cy w łóż­ku, aktyw­ność fizycz­na niska, ……, wyczy­no­we upra­wia­nie spor­tu). Na pod­sta­wie powyż­szych danych sys­tem obli­czy nasz wskaź­nik BMI – jest to wskaź­nik masy cia­ła (nie­do­wa­ga, war­tość pra­wi­dło­wa, nad­wa­ga, I sto­pień oty­ło­ści, II sto­pień oty­ło­ści III sto­pień oty­ło­ści) oraz wska­że jaką naj­niż­szą war­tość kalo­rii powin­ni­śmy dostar­czać nasze­mu orga­ni­zmo­wi. Następ­nie może­my wybrać wiel­kość kalo­rycz­ną naszej die­ty (1200, 1500 oraz 1800 kcal). W efek­cie dosta­nie­my, przy­kła­do­wy, 14-dnio­wy jadło­spis, któ­ry jest wska­zów­ką do zdro­we­go odży­wia­nia. Poda­ny jadło­spis jest dla osób zdro­wych, nie mają­cych aler­gii pokar­mo­wych. Jadło­spis dla osób zalo­go­wa­nych ma dodat­ko­we opcje takie jak moż­li­wość wymia­ny posił­ków oraz listę zaku­pów na dany dzień tygo­dnia. Roz­pi­skę posił­ków oraz listę zaku­pów moż­na pobrać w for­mie PDF i wydru­ko­wać, dzię­ki temu mamy goto­wą listę, któ­rą może­my zabrać ze sobą do sklepu.