Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Głę­bo­kie wyra­zy współczucia

kondolencje“I znam też smut­ku kurz

noszo­ny pod powieką

I kol­ce wła­snych róż I łzy…

odda­ne wiekom!

W.P.

“Ziu­cie KOKOS”, Bognie Bra­tasz — głę­bo­kie wyra­zy współ­czu­cia z powo­du przed­wcze­snej utra­ty syna, wiel­kie­go talen­tu i czy­stej duszy, skła­da­ją kole­dzy i kole­żan­ki z Radia KSON oraz Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych.