Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ROZ­STRZY­GNIĘ­CIE ZAPY­TA­NIA 05/02/2019

NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZĄ OFER­TĘ ZŁO­ŻYŁ Iml-Inter­mal Paweł Janer­ka ul. Pro­sta 27a 55–114 Ligo­ta Pięk­na i z tym Ofe­ren­tem zosta­nie zawar­ta umo­wa na reali­za­cję usługi.