Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne “Inte­li­gent­ne i zie­lo­ne regio­ny gór­ni­cze UE moto­rem roz­wo­ju” — Wro­cław, 29.03.2019 r.

LOGO Dolny SlaskSza­now­ni Pań­stwo, w imie­niu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go zapra­szam do udzia­łu w spo­tka­niu infor­ma­cyj­nym “Inte­li­gent­ne i zie­lo­ne regio­ny gór­ni­cze UE moto­rem roz­wo­ju. Moż­li­wo­ści reali­za­cji pro­jek­tów w zakre­sie bran­ży surow­co­wej oraz rewi­ta­li­za­cji, w tym zago­spo­da­ro­wa­nia tury­stycz­ne­go tere­nów pogór­ni­czych”, któ­re odbę­dzie się 29 mar­ca 2019 r. we Wrocławiu.