Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Mani­la — współ­cze­sna recep­cja dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go sto­li­cy Filipin”

MANILA P.PilukSer­decz­nie zapra­sza­my na spe­cjal­ną prelekcję: 

„Mani­la — współ­cze­sna recep­cja dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go sto­li­cy Fili­piN”, pre­lek­cja spe­cjal­na miesz­kań­ca Fili­pin, pro­wa­dzi Piotr Piluk, 4.03.2019 r., g. 18.00

Mani­la – kró­lo­wa Pacy­fi­ku. Fili­piń­ska sto­li­ca w nie jest miej­scem budzą­cym w Pol­sce zbyt wie­le sko­ja­rzeń. Z racji odle­gło­ści i dotych­cza­so­wych nikłych kon­tak­tów pol­sko-fili­piń­skich jest to zrozumiałe.

War­to jed­nak przyj­rzeć się temu zaska­ku­ją­ce­mu i nie­sa­mo­wi­te­mu mia­stu, w któ­rym prze­pla­ta­ją się wpły­wy fili­piń­skie, chiń­skie, hisz­pań­skie i ame­ry­kań­skie. Sta­ra Mani­la i gigan­tycz­na metro­po­lia (Metro Mani­la), któ­ra powsta­ła wokół, two­rzą sil­ny kon­trast. Mani­la nale­ży do gro­na naj­więk­szych miast na świe­cie, pozo­sta­je jed­nak w pew­nym sen­sie na ubo­czu. Cie­ka­wy aspekt dzie­jów mia­sta sta­no­wią poje­dyn­cze śla­dy pol­skie. Pre­zen­ta­cja opie­ra się na wykła­dach auto­ra w Muzeum Naro­do­wym w Szcze­ci­nie (2017) oraz na V Kon­gre­sie Azja­tyc­kim w Toru­niu (2018).

Piluk Piotr jest foto­gra­fem-doku­men­ta­li­stą i publi­cy­stą, pierw­sze zdję­cia wyko­nał w 1989 roku. Tro­chę póź­niej powstał jego rodzin­ny pro­jekt „Śla­dy obec­no­ści”, doku­men­tu­ją­cy relik­ty żydow­skie w Euro­pie Środ­ko­wo-Wschod­niej. Był sty­pen­dy­stą m.in. YIVO Insti­tu­te for Jewish Rese­arch w Nowym Jor­ku oraz Goethe Insti­tut w Ber­li­nie. Przez wie­le lat był redak­to­rem “Sło­wa Żydow­skie­go” w War­sza­wie. Od 2016 roku miesz­ka na Fili­pi­nach i pra­cu­je w zespo­le kadry mene­dżer­skiej Pie­tru­cha Manu­fac­tu­ring Phi­lip­pi­nes Inc. W wol­nych chwi­lach foto­gra­fu­je nie­zwy­kłą Mani­lę, jest też człon­kiem Towa­rzy­stwa Azji i Pacy­fi­ku. Pry­wat­nie jest entu­zja­stą Dol­ne­go Śląska.

Wstęp bez­płat­ny, licz­ba miejsc ograniczona –

Pozdra­wiam
Dział Kon­tak­tu z Klien­ta­mi i Part­ne­ra­mi
Muzeum Muzeum Przy­rod­ni­cze w Jele­niej Górze