Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ny KURS KOM­PU­TE­RO­WY dla Senio­rów 50+ i Osób Niepełnosprawnych

 

kurs komputerowy

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza Senio­rów 50+ oraz oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na bez­płat­ny kurs komputerowy.

Zaję­cia odby­wać się będą od mar­ca w sie­dzi­bie KSON, przy ul. Os. Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze. Kurs prze­zna­czo­ny jest dla 100 osób, a o uczest­nic­twie decy­du­je kolej­ność zgło­szeń. Zapi­sy trwa­ją do koń­ca lute­go. Wyspe­cja­li­zo­wa­na kadra szko­le­nio­wa podzie­li uczest­ni­ków na gru­py w zależ­no­ści od stop­nia zaawan­so­wa­nia i przy­go­tu­je pro­gram dosto­so­wa­ny do ocze­ki­wań i umie­jęt­no­ści kursantów.

Zapi­sy odby­wa­ją się w biu­rze KSON, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 9.00 do 16.00 oraz pod nume­rem tele­fo­nu 75 75 24 254 w godzi­nach pra­cy biura.