Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­sza­my do udzia­łu w nowej edy­cji kon­kur­su gran­to­we­go dla miesz­kań­ców osiedli!

 

z1

Fun­da­cja BOŚ już po raz czwar­ty uru­cho­mi­ła kon­kurs gran­to­wy “Zie­lo­na Ławecz­ka”, któ­ry powstał z myślą o miesz­kań­cach miej­skich osiedli.

Do tej pory pomo­gli­śmy już 65 gru­pom sąsiedz­kim z całej Pol­ski w rewi­ta­li­za­cji ich osie­dlo­wych podwó­rek i samo­dziel­nym stwo­rze­niu pięk­nych ogro­dów. W związ­ku z kon­kur­sem, zwra­ca­my z proś­bą do Pań­stwa o pomoc w roz­po­wszech­nie­niu infor­ma­cji o naszym pro­jek­cie. Uwa­ża­my, że jest on szan­są na zaan­ga­żo­wa­nie ldzi we wspól­ne dzia­ła­nia spo­łecz­ne oraz daje im moż­li­wość stwo­rze­nia dla sie­bie nowe­go, zie­lo­ne­go miej­sca spo­tkań. Na reje­stra­cję zespo­łów i przy­sła­nie pro­jek­tów mini ogro­dów cze­ka­my do 17 maja 2019 r.

KRÓT­KO O PRO­JEK­CIE
Prze­zna­czy­my 20 tys. zł na rewi­ta­li­za­cję pol­skich osie­dli, zamia­nę ich w zie­lo­ne zakąt­ki, skwe­ry, ogro­dy. Dzię­ki temu, uda się odno­wić 15 miejsc, któ­re do tej pory były zanie­dba­ne lub po pro­stu niezagospodarowane.

NA CZY POLE­GA KON­KURS?
Sąsie­dzi łączą siły i reje­stru­ją się poprzez stro­nę inter­ne­to­wą. Następ­nie przy­go­to­wu­ją pro­jekt zazie­le­nie­nia wybra­ne­go tere­nu i mają szan­sę otrzy­mać od nas grant pie­nięż­ny wraz z nagro­dą rze­czo­wą w posta­ci ław­ki par­ko­wej, o łącz­nej war­to­ści do 1600 zł. Będą mie­li rów­nież moż­li­wość kon­sul­ta­cji swo­ich pomy­słów z archi­tek­ta­mi kra­jo­bra­zu ze Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go w War­sza­wie, a póź­niej samo­dziel­nie zaj­mą się urzą­dza­niem nowe­go, zie­lo­ne­go zakątka.

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do grup sąsiedz­kich z otwar­tych osie­dli w mia­stach powy­żej 10 tys. miesz­kań­ców. Czas na przy­sy­ła­nie pro­jek­tów do oce­ny mija 17 maja 2019. Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie znaj­dą Pań­stwo adre­sem www.zielonalaweczka.pl Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za pomoc w zmia­nie sza­rych blo­ko­wisk w zie­lo­ne zakątki.

z2