Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE nr 02/01/2019

zrzut z ksonZama­wia­ją­cy Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON) zwa­ny dalej „Jed­nost­ką audy­to­wa­ną” („JA”) zapra­sza do zło­że­nia ofert:

I. Przed­miot zapy­ta­nia AUDYT ZEWNĘTRZ­NY PROJEKTU:

1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga audy­tu zewnętrz­ne­go, sta­no­wią­ce­go nie­za­leż­ne potwier­dze­nie pra­wi­dło­wo­ści reali­za­cji pro­jek­tu pn. „Dzia­łal­ność Mię­dzy­re­gio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Spo­łecz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych (PFRON)

2. Audyt prze­pro­wa­dza­ny jest zgod­nie z „Wytycz­ne doty­czą­ce audy­tu zewnętrz­ne­go zadań/projektów finan­so­wa­nych w czę­ści lub w cało­ści ze środ­ków PFRON w ramach usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych”
3. Audyt zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w miej­scu reali­za­cji pro­jek­tu tj. w sie­dzi­bie JA.

II. Zakres audy­tu zewnętrznego

Audyt powi­nien obej­mo­wać ogół dzia­łań, pro­wa­dzą­cych do uzy­ska­nia obiek­tyw­nej i nie­za­leż­nej oce­ny reali­za­cji zadania/projektu pod wzglę­dem legal­no­ści, gospo­dar­no­ści, rze­tel­no­ści, a tak­że przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści.
1. Audy­tor doko­nu­je oce­ny doku­men­tów finan­so­wych i rze­czo­wych w odnie­sie­niu do dzia­łań zre­ali­zo­wa­nych przez JA. Oce­nie audy­to­ra pod­le­ga zgod­ność reali­za­cji pro­jek­tu z jego zało­że­nia­mi okre­ślo­ny­mi we wnio­sku oraz w umo­wie. Pod­czas audy­tu bada­na jest wia­ry­god­ność danych, zarów­no licz­bo­wych jak i opi­so­wych, zawar­tych w przed­sta­wio­nych przez JA doku­men­tach zwią­za­nych z reali­zo­wa­nym pro­jek­tem.
2. W ramach audy­tu bada­ne jest w szcze­gól­no­ści czy:
a. księ­gi rachun­ko­we – w czę­ści doty­czą­cej ewi­den­cji zda­rzeń gospo­dar­czych zwią­za­nych z reali­za­cją zadania/projektu,
b. dowo­dy księ­go­we, sta­no­wią­ce pod­sta­wę doko­na­nia zapi­sów w księ­gach rachun­ko­wych,
c. zesta­wie­nia spo­rzą­dzo­ne na pod­sta­wie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych ponie­sie­nie kosz­tów (fak­tur VAT i/lub innych doku­men­tów o rów­no­waż­nej war­to­ści dowo­do­wej) przed­kła­da­ne przez JA do roz­li­cze­nia przy­zna­ne­go dofi­nan­so­wa­nia, są zgod­ne ze sta­nem rze­czy­wi­stym reali­za­cji pro­jek­tu (w tym czy pra­wi­dło­wo, rze­tel­nie i jasno przed­sta­wia­ją sytu­ację finan­so­wą i mająt­ko­wą pro­jek­tu, według sta­nu na dzień spo­rzą­dze­nia ww. doku­men­tów) a tak­że czy odpo­wia­da­ją wymo­gom zawar­tym w umo­wie.
3. Audyt obej­mu­je w szcze­gól­no­ści:
1. wery­fi­ka­cję kwa­li­fi­ko­wal­no­ści ponie­sio­nych kosz­tów i spo­so­bu ich doku­men­to­wa­nia, w tym m.in.:
a. wery­fi­ka­cję, na pod­sta­wie repre­zen­ta­tyw­nej pró­by, ory­gi­na­łów dowo­dów księ­go­wych doku­men­tu­ją­cych zda­rze­nia doty­czą­ce reali­za­cji zadania/projektu (w okre­sie obję­tym audy­tem), w tym wery­fi­ka­cję opi­su dowo­dów księ­go­wych (klau­zul), zgod­nie z warun­ka­mi umo­wy; dobór pró­by powi­nien być opar­ty na meto­dach sta­ty­stycz­nych,
b. oce­nę pra­wi­dło­wo­ści i wia­ry­god­no­ści ponie­sio­nych kosz­tów (w tym m.in. czy zosta­ły fak­tycz­nie ponie­sio­ne, czy są zasad­ne i oszczęd­ne, czy są zwią­za­ne z reali­za­cją zadania/projektu, czy zosta­ły ponie­sio­ne w ter­mi­nie reali­za­cji pro­jek­tu),
c. spraw­dze­nie wnie­sie­nia przez JA wkła­du wła­sne­go, zgod­nie z warun­ka­mi wska­za­ny­mi w umo­wie,
d. kon­tro­lę zgod­no­ści pro­wa­dze­nia rachun­ko­wo­ści z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 wrze­śnia 1994 r. o rachun­ko­wo­ści (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w czę­ści doty­czą­cej audy­to­wa­ne­go zadania/projektu,
e. spraw­dze­nie, czy pro­wa­dzo­na jest wyod­ręb­nio­na ewi­den­cja księ­go­wa w zakre­sie zda­rzeń doty­czą­cych reali­za­cji pro­jek­tu, zgod­nie z zasa­da­mi wska­za­ny­mi w umo­wie, f. spraw­dze­nie sta­tu­su podat­ko­we­go JA (w szcze­gól­no­ści w zakre­sie podat­ku VAT),
2. wery­fi­ka­cję zgod­no­ści danych prze­ka­zy­wa­nych w spra­woz­da­niu z reali­za­cji zadania/projektu w czę­ści doty­czą­cej postę­pu rze­czo­we­go oraz postę­pu finan­so­we­go z doku­men­ta­cją doty­czą­cą reali­za­cji zadania/projektu,
3. wery­fi­ka­cję spo­so­bu pozy­ski­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia oraz prze­twa­rza­nia danych o uczest­ni­kach zadania/projektu, zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
4. wery­fi­ka­cję spo­so­bu moni­to­ro­wa­nia pro­jek­tu przez JA (osią­ga­nia celu pro­jek­tu), dotrzy­ma­nie har­mo­no­gra­mu reali­za­cji dzia­łań w pro­jek­cie, oce­nę popraw­no­ści udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych obej­mu­ją­cą w szcze­gól­no­ści spraw­dze­nie, czy JA pra­wi­dło­wo sto­su­je usta­wę z dnia 29 stycz­nia 2004r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759, z późn. zm.)
5. wery­fi­ka­cję spo­so­bu reali­za­cji dzia­łań pro­mo­cyj­nych, zgod­nie z warun­ka­mi umo­wy,
6. wery­fi­ka­cję spo­so­bu pro­wa­dze­nia i archi­wi­zo­wa­nia doku­men­ta­cji pro­jek­tu,
7. spraw­dze­nie, czy JA wdro­żył zale­ce­nia po prze­pro­wa­dzo­nych kon­tro­lach oraz usu­nął uchy­bie­nia, jeśli takie zosta­ły wykry­te.
8. Audyt zewnętrz­ny powi­nien zostać prze­pro­wa­dzo­ny zgod­nie z Mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Stan­dar­da­mi Prak­ty­ki Zawo­do­wej Audy­tu Wewnętrz­ne­go, sta­no­wią­cy­mi załącz­nik do Komu­ni­ka­tu Nr 4 Mini­stra Finan­sów z dnia 20 maja 2011 r. w spra­wie stan­dar­dów audy­tu wewnętrz­ne­go dla jed­no­stek sek­to­ra finan­sów publicz­nych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23)

III. War­tość dofi­nan­so­wa­nia projektu/wartość kosz­tów pro­jek­tu ogółem:

 

War­tość dofi­nan­so­wa­nia ze środ­ków PFRON: 760 333,50 PLN War­tość pro­jek­tu ogó­łem: 800 740,00 PLN IV. Okres reali­za­cji pro­jek­tu:
1) roz­po­czę­cie rze­czo­we i finan­so­we reali­za­cji: 2017-01-02

2) zakoń­cze­nie rze­czo­we i finan­so­we reali­za­cji: 2019-03-31 3) zło­że­nie spra­woz­da­nia finan­so­we­go i mery­to­rycz­ne­go z reali­za­cji zada­nia: 2018- 04–30

V. Ter­min reali­za­cji zamówienia:

Usłu­gę nale­ży wyko­nać w ter­mi­nie 11.03.–28.03.2019 z uwzględ­nie­niem posta­no­wień ust. IX p.1–2.

VI. Kry­te­ria wyboru:

- naj­niż­sza cena brut­to — 50 % ‑doświad­cze­nie ofe­ren­ta w prze­pro­wa­dza­niu audy­tów zewnętrz­nych pro­jek­tów „mięk­kich” dofi­nan­so­wa­nych przez PFRON– 30% — doświad­cze­nie ofe­ren­ta w prze­pro­wa­dza­niu audy­tów zewnętrz­nych pro­jek­tów „mięk­kich” dofi­nan­so­wa­nych z fun­du­szy unij­nych – 15 % — doświad­cze­nie ofe­ren­ta w prze­pro­wa­dza­niu audy­tów zewnętrz­nych pro­jek­tów z pozo­sta­łych źró­deł – 5%
4. Cena zapro­po­no­wa­na i usta­lo­na w ofer­cie jest ceną brut­to (zawie­ra­ją­cą obo­wią­zu­ją­cy poda­tek VAT) i musi zawie­rać wszel­kie kosz­ty nie­zbęd­ne do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia. Cena ofer­to­wa poda­na przez wyko­naw­cę obo­wią­zu­je przez okres waż­no­ści umo­wy i nie pod­le­ga walo­ry­za­cji. Roz­li­cze­nia pomię­dzy Zama­wia­ją­cym (JA), a wyko­naw­cą pro­wa­dzo­ne będą wyłącz­nie w PLN.

VII. Warun­ki płatności

1.Na pod­sta­wie fak­tu­ry, płat­nej w ter­mi­nie 14 dni od dnia wysta­wie­nia, prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy wska­za­ny w fak­tu­rze.
2.Faktura zosta­nie wysta­wio­na przez wyko­naw­cę po przy­ję­ciu przez Zama­wia­ją­ce­go (JA) rapor­tu koń­co­we­go z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu i jej uzasadnieniem.

VIII. Kwa­li­fi­ka­cje Wyko­naw­cy audy­tu zewnętrznego

1. Zama­wia­ją­cy (JA) powie­rzy zle­ce­nie wyko­na­nia tej usłu­gi pod­mio­tom, któ­re posia­da­ją nie­zbęd­ne doświad­cze­nie oraz dys­po­nu­ją oso­ba­mi o odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cjach i doświad­cze­niu w zakre­sie prze­pro­wa­dza­nia audy­tu.
2. Wybór pod­mio­tu prze­pro­wa­dza­ją­ce­go audyt zewnętrz­ny pro­jek­tu musi zostać doko­na­ny z zacho­wa­niem zasa­dy bez­stron­no­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i obiek­ty­wi­zmu, a tak­że z zacho­wa­niem prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych, w zakre­sie w jakim usta­wa z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zobo­wią­zu­je Wnio­sko­daw­cę do jej sto­so­wa­nia.
3. Przez pod­mio­ty o nie­zbęd­nym doświad­cze­niu nale­ży rozu­mieć pod­mio­ty:
a. dys­po­nu­ją­ce oso­ba­mi o udo­ku­men­to­wa­nych kwa­li­fi­ka­cjach,
b. posia­da­ją­ce udo­ku­men­to­wa­ne doświad­cze­nie w zakre­sie audy­to­wa­nia zadań lub pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (przy­naj­mniej 3 zadania/projekty),
c. posia­da­ją­ce udo­ku­men­to­wa­ne doświad­cze­nie zwią­za­ne z bada­niem pra­wi­dło­wo­ści wyko­rzy­sta­nia środ­ków publicz­nych,
d. posia­da­ją­ce udo­ku­men­to­wa­ne doświad­cze­nie w prze­pro­wa­dza­niu audy­tu zewnętrz­ne­go i/lub audy­tu wewnętrz­ne­go.
4. Przez oso­by posia­da­ją­ce odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cze­nie w zakre­sie prze­pro­wa­dza­nia audy­tu nale­ży rozu­mieć oso­by speł­nia­ją­ce warun­ki okre­ślo­ne w art. 286 usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przy­pad­ku osób, któ­re będą uczest­ni­czyć w wyko­na­niu audy­tu zewnętrz­ne­go pro­jek­tu warun­ki wska­za­ne w ust. 3 pkt a‑b sto­su­je się odpo­wied­nio.
5. Pod­miot ubie­ga­ją­cy się o prze­pro­wa­dze­nie audy­tu zewnętrz­ne­go zadania/projektu zobli­go­wa­ny jest do zło­że­nia:
1. wyka­zu wyko­na­nych audy­tów zadań lub pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych wraz z ter­mi­nem ich wyko­na­nia,
2. wyka­zu osób, któ­re będą uczest­ni­czyć w wyko­na­niu audy­tu wraz z infor­ma­cja­mi na temat ich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i doświad­cze­nia,
3. potwier­dzo­nych za zgod­ność z ory­gi­na­łem doku­men­tów potwier­dza­ją­cych kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we upraw­nia­ją­ce do prze­pro­wa­dze­nia zada­nia audy­to­we­go.
6. Doku­men­ty, o któ­rych mowa w ust. 5, powin­ny doty­czyć zarów­no kwa­li­fi­ka­cji i doświad­cze­nia osób, któ­re będą bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć w wyko­na­niu audy­tu, jak rów­nież pod­mio­tu ubie­ga­ją­ce­go się o uzy­ska­nie zle­ce­nia na prze­pro­wa­dze­nie audy­tu. Zło­że­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­nie odpo­wied­nie­go doświad­cze­nia przez pod­miot ubie­ga­ją­cy się o prze­pro­wa­dze­nie audy­tu zewnętrz­ne­go pro­jek­tu powin­no sta­no­wić wymóg w sto­sun­ku do ofe­ren­tów ubie­ga­ją­cych się o zle­ce­nie tej usłu­gi.
7. JA zobo­wią­za­ny jest do gro­ma­dze­nia i prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów, o któ­rych mowa w ust.5, wraz z inny­mi doku­men­ta­mi doty­czą­cy­mi zadania/projektu.
8. Skład zespo­łu prze­pro­wa­dza­ją­ce­go audyt zewnętrz­ny pro­jek­tu powi­nien być co naj­mniej dwu­oso­bo­wy. W skład zespo­łu powin­na wcho­dzić co naj­mniej jed­na oso­ba posia­da­ją­ca upraw­nie­nia bie­głe­go rewi­den­ta.
9. Oso­by uczest­ni­czą­ce w prze­pro­wa­dza­niu audy­tu zewnętrz­ne­go powin­ny speł­niać wymóg bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści od bada­ne­go JA. Bez­stron­ność i nie­za­leż­ność nie jest zacho­wa­na, jeże­li oso­ba lub pod­miot prze­pro­wa­dza­ją­cy audyt zewnętrz­ny:
a. posia­da udzia­ły, akcje lub inne tytu­ły wła­sno­ści JA lub w jed­no­st­ce z nią sto­wa­rzy­szo­nej, domi­nu­ją­cej, zależ­nej lub współ­za­leż­nej, w któ­rej ma wyko­nać usłu­gę doty­czą­cą audy­tu zewnętrz­ne­go pro­jek­tu,
b. jest lub był w cią­gu ostat­nich 3 lat przed­sta­wi­cie­lem praw­nym (peł­no­moc­ni­kiem), człon­kiem orga­nów nad­zor­czych bądź zarzą­dza­ją­cych lub pra­cow­ni­kiem JA albo jed­nost­ki z nią sto­wa­rzy­szo­nej, domi­nu­ją­cej, zależ­nej lub współ­za­leż­nej,
c. osią­gnął, cho­ciaż­by w jed­nym roku w cią­gu ostat­nich 5 lat, co naj­mniej 50% przy­cho­du rocz­ne­go z tytu­łu świad­cze­nia usług na rzecz JA, jed­nost­ki wobec niej domi­nu­ją­cej lub jed­no­stek z nią sto­wa­rzy­szo­nych, jed­no­stek od niej zależ­nych lub współ­za­leż­nych – nie doty­czy to pierw­sze­go roku dzia­łal­no­ści pod­mio­tu prze­pro­wa­dza­ją­ce­go audyt,
d. w cią­gu ostat­nich 3 lat uczest­ni­czył w spo­rzą­dza­niu doku­men­tów sta­no­wią­cych przed­miot audy­tu zewnętrz­ne­go,
e. jest mał­żon­kiem, krew­nym lub powi­no­wa­tym w linii pro­stej do dru­gie­go stop­nia lub jest zwią­za­ny z tytu­łu opie­ki, przy­spo­so­bie­nia lub kura­te­li z oso­bą zarzą­dza­ją­cą lub będą­cą w orga­nach nad­zor­czych Jed­nost­ki audy­to­wa­nej albo zatrud­nia przy pro­wa­dze­niu audy­tu takie oso­by,
f. jest lub był zaan­ga­żo­wa­ny w pla­no­wa­nie, reali­za­cję, zarzą­dza­nie zadaniem/projektem, któ­ry następ­nie audy­tu­je,
g. z innych powo­dów nie speł­nia warun­ków bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści.
10. Oso­by uczest­ni­czą­ce w prze­pro­wa­dza­niu audy­tu zewnętrz­ne­go powin­ny speł­niać rów­nież wymóg bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści od PFRON. Poprzez speł­nie­nie warun­ku bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści rozu­mie się przede wszyst­kim nie pozo­sta­wa­nie w sto­sun­ku pra­cy z PFRON osób wyko­nu­ją­cych audyt zewnętrz­ny.
11. Oso­by prze­pro­wa­dza­ją­ce audyt zewnętrz­ny skła­da­ją pisem­ne oświad­cze­nie o bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści. Oświad­cze­nia sta­no­wią załącz­ni­ki do umo­wy pod­pi­sy­wa­nej pomię­dzy JA, a wyko­naw­cą audy­tu zewnętrz­ne­go. Wzór oświad­cze­nia o bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści skła­da­ne­go przez oso­by uczest­ni­czą­ce w prze­pro­wa­dza­niu audy­tu sta­no­wi załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go Zapytania.

 

IX. Inne ele­men­ty zwią­za­ne z reali­za­cją przed­mio­tu zamówienia:

1) W wyni­ku prze­pro­wa­dze­nia audy­tu pro­jek­tu, Wyko­naw­ca spo­rzą­dzi i prze­ka­że JA:
a) wstęp­ny raport z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu i jej uza­sad­nie­niem do dnia 18.03.2019r.
b) koń­co­wy raport z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu i jej uza­sad­nie­niem do dnia 28.03.2019r. przy czym JA ma pra­wo odnieść się/wnieść uwa­gi i zastrze­że­nia do wstęp­ne­go rapor­tu z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu i jej uza­sad­nie­niem, a Wyko­naw­ca, o ile będą one zasad­ne, ma obo­wią­zek je uwzględ­nić w koń­co­wym rapor­cie z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu.
2) Przy­ję­cie przez JA rapor­tu koń­co­we­go z audy­tu pro­jek­tu wraz z opi­nią w zakre­sie prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu i jej uza­sad­nie­niem nastą­pi za pisem­nym potwier­dze­niem przy­ję­cia rapor­tu. Raport z prze­pro­wa­dzo­ne­go audy­tu pro­jek­tu powi­nien obej­mo­wać okres od dnia roz­po­czę­cia reali­za­cji pro­jek­tu do momen­tu roz­po­czę­cia audy­tu zewnętrz­ne­go. Potwier­dze­nie wyda­ne przez audy­to­ra musi doty­czyć kwot i infor­ma­cji zawar­tych w doku­men­tach zwią­za­nych z reali­zo­wa­nym zadaniem/projektem od dnia roz­po­czę­cia reali­za­cji pro­jek­tu do dnia roz­po­czę­cia audy­tu zewnętrznego.

X. Ter­min zło­że­nia ofert:

Ofer­tę nale­ży zło­żyć oso­bi­ście w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych 58–500 Jele­nia Góra, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a (sekre­ta­riat) listem pole­co­nym, lub mailo­wo (ska­ny pod­pi­sa­nych ory­gi­na­łów) na adres: biuro@kson.pl. Ter­min skła­da­nia ofert upły­wa dnia 15.02. 2019 r. o godz. 12.00. Decy­du­je data wpły­wu ofer­ty do KSON.

XI. Ter­min wybo­ru oferty

Wybór ofer­ty nastą­pi do dnia 20.02.2019r. a wyni­ki zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie www.kson.pl. Pozo­sta­łe infor­ma­cje:
1. Poziom ufno­ści dla bada­nia audy­to­we­go okre­śla się na pozio­mie mini­mum 98%.
2. Do ofer­ty muszą być dołą­czo­ne nastę­pu­ją­ce doku­men­ty:
a. Wypeł­nio­ny i pod­pi­sa­ny for­mu­larz ofer­to­wy, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 1 do zapy­ta­nia ofer­to­we­go.
b. Kse­ro­ko­pia aktu­al­ne­go wpi­su do wła­ści­we­go reje­stru, upraw­nia­ją­ce­go wyko­naw­cę do wystę­po­wa­nia w obro­cie praw­nym, potwier­dzo­na za zgod­ność z ory­gi­na­łem przez wyko­naw­cę.
3. Doku­men­ty doty­czą­ce zarów­no kwa­li­fi­ka­cji i doświad­cze­nia osób, któ­re będą bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję zamó­wie­nia, jak rów­nież pod­mio­tu ubie­ga­ją­ce­go się o udzie­le­nie zamó­wie­nia:
a) wykaz wyko­na­nych audy­tów zewnętrz­nych zadań lub pro­jek­tów finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych wraz z ter­mi­nem ich wyko­na­nia,
b) wykaz osób, któ­re będą uczest­ni­czyć w wyko­na­niu audy­tu wraz z infor­ma­cja­mi na temat ich kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i doświad­cze­nia,
c) potwier­dzo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem doku­men­ty potwier­dza­ją­ce odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we i doświad­cze­nie upraw­nia­ją­ce do prze­pro­wa­dze­nia audy­tu pro­jek­tu.
4. Potwier­dzo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem doku­men­ty potwier­dza­ją­ce, iż wyko­naw­ca speł­nia jeden z warun­ków okre­ślo­nych w lit. a), b), c):
a) wyko­naw­ca jest upraw­nio­ny są do bada­nia spra­woz­dań finan­so­wych na mocy usta­wy z dnia 7 maja 2009 r. o bie­głych rewi­den­tach i ich samo­rzą­dzie, pod­mio­tach upraw­nio­nych do bada­nia spra­woz­dań finan­so­wych oraz o nad­zo­rze publicz­nym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) wyko­naw­ca posia­da kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we do prze­pro­wa­dza­nia audy­tu wewnętrz­ne­go zgod­nie z usta­wą z 27 sierp­nia 2009 r. o finan­sach publicz­nych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
c) wyko­naw­ca w latach 2003–2006 zdał przed komi­sją powo­ła­ną w Mini­ster­stwie Finan­sów egza­min pozwa­la­ją­cy na wyko­ny­wa­nie zawo­du audy­to­ra wewnętrz­ne­go,
5. Oświad­cze­nie, iż oso­by, któ­re będą bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję zamó­wie­nia, jak rów­nież pod­miot ubie­ga­ją­cy się o udzie­le­nie zamó­wie­nia:
a) posia­da­ją peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych i korzy­sta­ją z peł­ni praw publicz­nych,
b) nie były kara­ne za umyśl­ne prze­stęp­stwo lub umyśl­ne prze­stęp­stwo skar­bo­we.
6. Oświad­cze­nie, iż jed­nym z człon­ków zespo­łu audy­to­we­go będzie oso­ba posia­da­ją­ca upraw­nie­nia bie­głe­go rewi­den­ta oraz potwier­dzo­ny za zgod­ność z ory­gi­na­łem doku­ment potwier­dza­ją­cy speł­nie­nie tego warun­ku
7. Oświad­cze­nie o bra­ku lub ist­nie­niu oko­licz­no­ści bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści od JA, któ­re­go wzór sta­no­wi załącz­nik nr 2 do zapy­ta­nia ofer­to­we­go. Oświad­cze­nie skła­da zarów­no wyko­naw­ca audy­tu zewnętrz­ne­go, jak i oso­by prze­pro­wa­dza­ją­ce audyt. Ramo­wy wzór oświad­cze­nia o bez­stron­no­ści i nie­za­leż­no­ści skła­da­ne­go przez wyko­naw­cę audy­tu zewnętrz­ne­go oraz oso­by uczest­ni­czą­ce w prze­pro­wa­dza­niu audy­tu sta­no­wi Załącz­nik nr 1 do „Wytycz­nych doty­czą­cych audy­tu zewnętrz­ne­go zadań/projektów finan­so­wa­nych w czę­ści lub w cało­ści ze środ­ków PFRON w ramach usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych”
8. Wzór umo­wy opa­trzo­ny na pierw­szej stro­nie pie­czę­cią fir­mo­wą i na każ­dej stro­nie czy­tel­nym pod­pi­sem osoby/osób reprezentującej/ych wyko­naw­cę.
9. W niniej­szym postę­po­wa­niu Zama­wia­ją­cy dopusz­cza moż­li­wość prze­ka­zy­wa­nia sobie przez stro­ny postę­po­wa­nia infor­ma­cji za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej z wyko­rzy­sta­niem adre­su e‑mail: koordynator@kson.pl.
10. O zamó­wie­nie mogą ubie­gać się wyko­naw­cy, któ­rzy zaofe­ru­ją przed­miot zamó­wie­nia zgod­ny z wymo­ga­mi JA okre­ślo­ny­mi w niniej­szym zapy­ta­niu ofer­to­wym.
11. Zama­wia­ją­cy dopusz­cza wyłącz­nie skła­da­nie ofert obej­mu­ją­cych wyko­na­nie całej usłu­gi.
12. Ofer­ty nie speł­nia­ją­ce któ­re­go­kol­wiek z wyma­gań zosta­ną odrzu­co­ne, bez poda­nia przy­czyn przez Zama­wia­ją­ce­go.
13. W związ­ku z sytu­acją okre­ślo­ną w pkt. 5 Wyko­naw­cy nie przy­słu­gu­ją żad­ne środ­ki odwo­ław­cze prze­wi­dzia­ne w wyżej cyto­wa­nej usta­wie.
14. JA zastrze­ga sobie pra­wo do unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia na każ­dym jego eta­pie bez poda­nia przy­czy­ny, a tak­że do pozo­sta­wie­nia postę­po­wa­nia bez wybo­ru ofer­ty, zwłasz­cza w sytu­acji, kie­dy cena naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty prze­wyż­szać będzie kwo­tę, któ­rą JA może prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia.
15. JA zamie­rza prze­zna­czyć na reali­za­cję niniej­sze­go zamó­wie­nia kwo­tę 5190,00 zł. brut­to (kwo­ta zgod­nie z budże­tem zada­nia).
16.Osoba upo­waż­nio­na do kon­tak­tu z wyko­naw­ca­mi Moni­ka Żak, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą: koordynator@kson.pl

XII. Spo­sób przy­go­to­wa­nia ofer­ty:
Ofer­tę nale­ży przy­go­to­wać na for­mu­la­rzu ofer­to­wym zgod­nie z załącz­ni­kiem nr 1. 31.01.2019 r.

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.