Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oddział Dol­no­ślą­ski NFZ informuje

logo nfzx400KLAU­ZU­LA INFOR­MA­CYJ­NA DOTY­CZĄ­CA PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH OSO­BO­WYCH W DOL­NO­ŚLĄ­SKIM ODDZIA­LE WOJE­WÓDZ­KIM NARO­DO­WE­GO FUN­DU­SZU ZDROWIA

Zgod­nie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), infor­mu­ję, że:
Admi­ni­stra­to­rem Pana/i danych oso­bo­wych jest Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul.Grójeckiej 186, repre­zen­to­wa­ny przez

Pre­ze­sa Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia w zakre­sie danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych cen­tral­nie a w zakre­sie danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w Dol­no­ślą­skim Oddzia­le Woje­wódz­kim Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia we Wro­cła­wiu ul. Joan­ni­tów 6, dzia­ła­ją­cy z upo­waż­nie­nia Pre­ze­sa Naro­do­we­go Fun­dusz Zdro­wia Dyrek­tor Oddzia­łu Wojewódzkiego.

Dane kon­tak­to­we do Inspek­to­ra ochro­ny danych w Dol­no­ślą­skim Oddzia­le Woje­wódz­kim Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia we Wro­cła­wiu są następujące:

Inspek­tor Ochro­ny Danych: Andrzej Jac­kow­ski
ema­il: iod@nfz-wroclaw.pl
tele­fon: 71 7979 144
Pana/i dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą w celu reali­za­cji zadań sta­tu­to­wych i obo­wiąz­ków usta­wo­wych, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938,zpóżn. zm.).
Odbior­cą Pana/i danych oso­bo­wych będą wyłącz­nie pod­mio­ty posia­da­ją­ce upo­waż­nie­nie do pozy­ski­wa­nia danych oso­bo­wych na posta­wie prze­pi­sów pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go. Pana/i dane oso­bo­we mogą być prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go.
Pana/i dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny na potrze­by reali­za­cji usta­wo­wych zadań Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia, obro­ny rosz­czeń oraz zadań wyni­ka­ją­cych z ustaw szcze­gól­nych, w tym usta­wy z dnia 14 lip­ca 1983 r. o naro­do­wym zaso­bie archi­wal­nym i archi­wach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
Poda­nie przez Pan/i danych oso­bo­wych zwią­za­ne jest z wymo­giem usta­wo­wym wyni­ka­ją­cym z prze­pi­sów usta­wy z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związ­ku z odpo­wied­ni­mi prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. — Kodeks postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
Nie­poda­nie przez Pana/nią danych może wpły­wać na treść roz­strzy­gnię­cia w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym.
Posia­da Pan/i pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia prze­two­rze­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych (o ile w danym przy­pad­ku przy­słu­gu­je), pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia (jeże­li prze­twa­rza­nia odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy), któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem.
Od czyn­no­ści pod­ję­tych przez admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych, w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych, przy­słu­gu­je Panu/i pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
Prze­ka­za­ne przez Pana/nią dane nie posłu­żą do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji jak rów­nież profilowania.

za: https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=47411;52626&des=1;2