Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ferie w Muzeum

pociąg gala paryx400Na czas tego­rocz­nych ferii zimo­wych Fun­da­cja Ochro­ny Dzie­dzic­twa Prze­my­sło­we­go Ślą­ska przy­go­to­wa­ła wie­le atrak­cji dla odwie­dza­ją­cy Dol­ny Śląsk:

Młyn Hil­ber­ta zapra­sza do zwie­dza­nia XIX ‑wiecz­ne­go histo­rycz­ne­go obiek­tu z peł­nym zabyt­ko­wym wypo­sa­że­niem pro­duk­cyj­nym z lat 30 tych XX wieku.

Ponad­to w Mły­nie dostęp­na jest do koń­ca lute­go naj­więk­sze w Pol­sce Pier­ni­ko­we Mia­sto. Budyn­ki z pier­ni­ka, a wśród nich m.in. ratusz, wie­ża ciśnień czy syna­go­ga, sto­ją na makie­cie, któ­ra odwzo­ro­wu­je zarys histo­rycz­ne­go Dzier­żo­nio­wa. W szcze­gól­no­ści zapra­sza­my na warsz­ta­ty zdo­bie­nia pier­ni­ków i zwie­dza­nie zabyt­ko­we­go Mły­na Hil­ber­ta w Dzierżoniowie.

Zapra­sza­my zarów­no dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym jak i zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py doro­słych. Zapre­zen­tu­je­my ziar­na, z któ­rych pro­du­ku­je się mąki; poka­że­my też zabyt­ko­we maszy­ny i urzą­dze­nia. Warsz­ta­ty ozda­bia­nia pier­ni­ków dosto­so­wa­ne są zarów­no do pozio­mu i umie­jęt­no­ści doro­słych, jak i dzie­ci. Ofer­ta warsz­ta­tów pier­ni­kar­skich oraz zwiedzania 

Muzeum Kolej­nic­twa zapra­sza na zwie­dza­nie zabyt­ko­wej loko­mo­ty­wow­ni z 1908 roku w Jawo­rzy­nie Ślą­skiej o powierzch­ni ponad 2 hek­ta­rów z zacho­wa­ną infra­struk­tu­rą kole­jo­wą, budyn­ka­mi loko­mo­ty­wow­ni oraz zaple­czem tech­nicz­nym. Zbio­ry to ponad 120 pojaz­dów kole­jo­wych z lat od 1880 do lat 70 XX wie­ku. Zwie­dza­nie Muzeum odby­wa się mię­dzy inny­mi przez prze­jazd zabyt­ko­wym pocią­giem po tzw. „Tra­sie Paro­wo­zo­wej” na tere­nie Muzeum oraz spa­cer z prze­wod­ni­kiem. Spe­cjal­na ofer­ta skie­ro­wa­na jest do dzie­ci z salą zabaw Tomek i Przy­ja­cie­le. Muzeum Kolejnictwa

SZCZE­GÓL­NIE POLE­CA­MY DLA DZIE­CI I MŁO­DZIE­ŻY — FERIE W MUZEUM
Zaję­cia połą­czo­ne ze zwie­dza­niem cie­ka­wych histo­rycz­nych miejsc, warsz­ta­ta­mi, zagad­ka­mi, a przede wszyst­kim dobrą zaba­wą. Spo­tka­nia odby­wać się będą zarów­no w Muzeum Kolej­nic­twa w Jawo­rzy­nie Śla­skiej jak i w innych oddzia­łach Fun­da­cji: Muzeum Tech­nik Rol­ni­czych w Pio­tro­wi­cach Świd­nic­kich oraz Mły­nie Hil­ber­ta w Dzier­żo­nio­wie. Każ­dy punkt pro­gra­mu to przy­go­da o róż­no­rod­nej tema­ty­ce (m.in [3]. tech­ni­ka, kolej, lite­ra­tu­ra, mode­lar­stwo, wieś, rodza­je zbóż, zwie­rząt, arty­stycz­ne zdo­bie­nie cia­stek i wie­le innych). Klu­czem wspól­nych dzia­łań sta­nie się zawsze wyobraź­nia dzie­ci. Na zaję­cia w oddzia­łach dzie­ci zosta­ną dowie­zio­ne żół­tym auto­bu­sem scho­ol busem.
Zapew­nio­ny cate­ring obej­mu­je 4 posił­ki (śnia­da­nie w for­mie sto­łu szwedz­kie­go, II śnia­da­nie, II danio­wy obiad oraz pod­wie­czo­rek).
Gwa­ran­tu­je­my wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę.
Ferie dla dzie­ci od 7 do 14 lat w 2 tur­nu­sach:
* 28 sty­czeń 2019 — 1 luty 2019,
* 4 luty 2019 — 8 luty 2019.
Peł­ny pro­gram zajęć dostęp­ny u orga­ni­za­to­ra.
Zapi­sy — rezerwacje@muzeatechniki.pl
Koszt tygo­dnia ferii 550 zł — rodzeń­stwo 500 zł/ oso­ba
Gwa­ran­tu­je­my zna­ko­mi­tą opie­kę od 8 00 do 16 00 

Zespół Muzeum