Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­li­cze­nie PIT za 2018 rok w orga­ni­za­cjach pożyt­ku publicz­ne­go 2018

1Jed­nym z celów zło­że­nia dekla­ra­cji podat­ko­wej PIT jest prze­ka­za­nie na rzecz wybra­nej orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go kwo­ty 1% podat­ku, jaki osta­tecz­nie podat­nik ma do zapła­ty na rzecz orga­nu podatkowego.

1% podat­ku prze­ka­zać moż­na z dekla­ra­cji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 iPIT-39. Oso­by, za któ­re dekla­ra­cję podat­ko­wą spo­rzą­dza organ ren­to­wy – PIT-40A – oświad­cze­nie o wybra­nej orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go skła­da­ją na for­mu­la­rzu PIT/OP. 1% podat­ku prze­ka­zać moż­na rów­nież na korek­cie dekla­ra­cji podat­ko­wej, zło­żo­nej nie póź­niej niż w cią­gu mie­sią­ca od daty osta­tecz­nej na roz­li­cze­nie podatkowe.

Jeże­li podat­nik zło­żył dekla­ra­cję podat­ko­wą przed ter­mi­nem, to korek­ty może doko­nać w odpo­wied­nio dłuż­szym cza­sie, osta­tecz­nie infor­ma­cja musi tra­fić w ter­mi­nie mie­sią­ca od osta­tecz­nej daty roz­li­cze­nia podatkowego.

Aby 1% był prze­ka­za­ny, obo­wią­zu­je zatem zasa­da:
• PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-OP – nale­ży zło­żyć z wypeł­nio­nym 1% do 30 kwiet­nia, a korek­tę – do 30 maja 2019 r.
• PIT-28 – nale­ży zło­żyć do 31 stycz­nia, a korek­tę – do 28 lute­go 2019 r. Pamię­taj­my, że korek­tą zezna­nia podat­ko­we­go jest rów­nież dopi­sa­nie OPP, któ­rą w pier­wot­nej dekla­ra­cji PIT w ogó­le pominięto.

Dodat­ko­wym warun­kiem prze­ka­za­nia 1% jest zapła­ta podat­ku z dekla­ra­cji PIT. Jeże­li z dekla­ra­cji wyni­ka zwrot podat­ku – 1% zosta­nie prze­ka­za­ny bez dodat­ko­wych pro­ble­mów, ale jeśli z dekla­ra­cji PIT wyni­ka poda­tek do zapła­ty, to aby został on prze­ka­za­ny OPP­po­dat­nik musi zapła­cić poda­tek nie póź­niej niż w ter­mi­nie dwóch mie­się­cy od upły­wu ter­mi­nu dla zło­że­nia zezna­nia podat­ko­we­go. Za zapła­co­ny poda­tek, o któ­rym mowa w zda­niu pierw­szym, uwa­ża się rów­nież pozo­sta­ją­cą do zapła­ty drob­ną zale­głość podat­ko­wą, któ­rej wyso­kość nie prze­kra­cza 8,70 zł. Dane do prze­ka­za­nia 1% na rzecz wybra­nej orga­ni­za­cji W infor­ma­cji podać nale­ży numer KRS orga­ni­za­cji. Dodat­ko­we dane to oświad­cze­nie, czy wyra­ża­na jest zgo­da na udo­stęp­nie­nie otrzy­mu­ją­ce­mu 1% danych o prze­ka­zu­ją­cym 1% podat­ku oraz cel szcze­gól­ny, na któ­ry wyko­rzy­sta­ny ma zostać 1%. Cel nie jest obli­ga­to­ryj­nym – moż­na go podać ale nie trze­ba. Podob­nie zresz­tą orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go jedy­nie może, lecz nie ma takie­go obo­wiąz­ku, by 1% podat­ku wyko­rzy­stać na okre­ślo­ny w oświad­cze­niu podat­ni­ka cel. Podat­nik samo­dziel­nie musi rów­nież podać kwo­tę, jaką w ramach akcji 1% prze­ka­zu­je na rzecz wybra­ne­go OPP. Dopusz­czal­ne jest poda­nie zarów­no kwo­ty rów­nej 1% jak i kwo­ty mniej­szej, nie moż­na nato­miast podać kwo­ty prze­kra­cza­ją­cej 1%, wów­czas oświad­cze­nie nie zosta­nie przyjęte.

Obo­wią­zu­je zasa­da – jed­na dekla­ra­cja pozwa­la prze­ka­zać 1% na rzecz jed­nej orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Ozna­cza to, że kwo­ty 1% nie moż­na podzie­lić. Jeśli jed­nak podat­nik skła­da wie­le dekla­ra­cji PIT, to nic nie stoi na prze­szko­dzie, by na każ­dej z nich podał inną dekla­ra­cję, w takim przy­pad­ku każ­de z oświad­czeń doty­czy inne­go PIT i moż­li­we jest dzia­ła­nie na rzecz wie­lu OPP.

Wykaz orga­ni­za­cji upraw­nio­nych do 1% z PIT. Pro­blem z prze­ka­za­nie 1% 1% tra­fić może wyłącz­nie do orga­ni­za­cji posia­da­ją­cych sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go. Do takich nale­zą orga­ni­za­cje znaj­du­ją­ce się w wyka­zie pro­wa­dzo­nym przez Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści. Wykaz zawie­ra orga­ni­za­cje posia­da­ją­ce sta­tus OPP na dzień 30 listo­pa­da i publi­ko­wa­ny jest nie póź­niej niż 15 grud­nia. Wykaz może ule­gać mody­fi­ka­cjom zwią­za­nym np. z utra­tą sta­tu­su lub uzy­ska­niem go po cza­sie. Kwo­ta 1% podat­ku tra­fia do OPP w ter­mi­nie od maja do lip­ca roku nastę­pu­ją­ce­go po roku podat­ko­wym, za któ­ry skła­da­ne jest zezna­nie podatkowe.

Kwo­ta ta jest pomniej­sza­na o kosz­ty prze­le­wu bankowego.

1% nie zosta­nie prze­ka­za­ny jeśli:
1. orga­ni­za­cja nie poda­ła nume­ru rachun­ku ban­ko­we­go wła­ści­we­go do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lub numer tego rachun­ku jest nie­pra­wi­dło­wy;
2. orga­ni­za­cja zosta­ła usu­nię­ta z wyka­zu Dyrek­to­ra NIW
3. podat­nik we wnio­sku doty­czą­cym prze­ka­za­nia 1% podał numer wpi­su do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, któ­re­go nie zawie­ra wykaz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go (czy­li gdy pomy­lił się co do nume­ru KRS).