Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KSON dla Senio­rów w 2019 roku

senior finanseKar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych Senio­rów na spo­tka­nie tematyczne:

„Oswa­ja­my finan­se” cykl spo­tkań pod­czas, któ­rych zapro­sze­ni pra­cow­ni­cy ban­ków w spo­sób przy­stęp­ny i zro­zu­mia­ły przed­sta­wią moż­li­wo­ści zwią­za­ne z zakła­da­niem i obsłu­gą kont ban­ko­wych, kart płat­ni­czych, lokat i kre­dy­tów.
Spo­tka­nie odbę­dzie się 23.01 w godzi­nach od 11.00 – 13.00
„Oswa­ja­my nasz budżet” cykl spo­tkań dorad­czych doty­czą­cych pra­wi­dło­we­go pla­no­wa­nia budże­tu domo­we­go.
Spo­tka­nie odbę­dzie się 30.01 w godzi­nach od 11.00 – 13.00

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich senio­rów zain­te­re­so­wa­nych bez­piecz­nym korzy­sta­niem z instru­men­tów finan­so­wych ofe­ro­wa­nych przez ban­ki. Spo­tka­nia odbę­dą się w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Os. Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra