Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gra­fi­ka i rysu­nek z kolek­cji BWA w Jele­niej Górze

BWA25 01 2019Zapra­sza­my na wysta­wę prac z kolek­cji jele­nio­gór­skie­go BWA. Zbiór two­rzo­ny był od począt­ku ist­nie­nia gale­rii aż do upad­ku PRL’u.

Znaj­du­je się w nim oko­ło 800 prac wybit­nych pol­skich arty­stów. Zaku­py doko­ny­wa­ne były ze środ­ków pocho­dzą­cych z jele­nio­gór­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go. Dzię­ki pra­cy m.in. Ire­ny Kli­sow­skiej – Filipczuk,

ówcze­snej dyrek­tor­ki gale­rii, w naszym BWA powsta­ła kolek­cja gra­fi­ki pol­skiej z lat 80. porów­ny­wal­na z kolek­cją znaj­du­ją­cą się w war­szaw­skiej Zachę­cie. Na wysta­wie zapre­zen­tu­je­my kil­ka­dzie­siąt gra­fik. Będą wśród nich lino­ry­ty, drze­wo­ry­ty, mie­dzio­ry­ty, akwa­for­ty, mez­zo­tin­ty oraz suche igły.

Arty­ści, któ­rych pra­ce pre­zen­to­wa­ne będą w ramach wysta­wy: Tere­sa Czaj­kow­ska, Wła­dy­sław Czysz­czoń, Andrzej Dudek-Dürer, Edward Dwur­nik, Hen­ryk Fajl­hau­er, Sta­ni­sław Filip­czuk, Ryszard Gie­ry­szew­ski, Lech Haj­da­mo­wicz, Tade­usz Jac­kow­ski, Jerzy Jaku­bów, Tade­usz Kacz­ma­rek, Jerzy Krysz­pin, Marek Ler­cher, Marek Liksztet, Janusz Lipiń­ski, Zbi­gniew Mar­tin, Dariusz Miliń­ski, Jan Owsiew­ski, Józef Pakul­ski, Hen­ryk Płó­cien­nik, Sta­ni­sław Rze­pa, Krzysz­tof Skór­czew­ski, Jan Super­son, Ali­cja Szy­mań­ska, Witold Tur­kie­wicz, Bogu­mi­ła Twar­dow­ska – Roga­ce­wicz, Andrzej Urba­no­wicz, Bro­ni­sław Wolanin.

Wysta­wy reali­zo­wa­ne dzię­ki pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra.

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669
bwa@jeleniagora.pl
www.galeria-bwa.karkonosze.com
www.facebook.com/bwa.jeleniagora
Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.