Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ser­decz­ne podziękowania

pamiec zaduszki

 

 

Wszyst­kim, któ­rzy oka­za­li nam wsparcie 

i cie­pło z powo­du śmier­ci mojej siostry 

Jadwi­gi Michalskiej-Wanat 

ser­decz­ne podziękowaia. 

Sta­ni­sław Schu­bert z Rodziną