Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Naj­ser­decz­niej­sze kondolencje

kondolencje dla siostryNaj­er­decz­niej­sze wyra­zy współczucia 

Sta­ni­sła­wo­wi Schubertowi

z powo­du śmier­ci uko­cha­nej siostry

Jadwi­gi Michal­skiej-Wanat

skła­da­ją Kole­żan­ki i Koledzy

z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych