Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cukrzy­ca — raport

KSON A2 cukrzyca plakatW związ­ku z reali­zo­wa­nym przez Sej­mik pro­jek­tem edu­ka­cji dia­be­to­lo­gicz­nej pn. “Pro­wa­dze­nie edu­ka­cji tera­peu­tycz­nej dla osób nie­peł­no­spraw­nych zagro­żo­nych lub cho­ru­ją­cych na cukrzy­cę” przed­sta­wia­my poni­żej (w załącz­ni­ku) spra­woz­da­nie kon­sul­tan­ta woje­wódz­kie­go we Wro­cła­wiu ds. dia­be­to­lo­gii prof. dr Raj­mun­da Adamca.