Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

II Aukcja Dzieł Sztuki

aukcjaSer­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w dru­giej, orga­ni­zo­wa­nej przez BWA w Jele­niej Górze i Rota­ry Club Kar­pacz-Kar­ko­no­sze, Aukcji Dzieł Sztuki. 

Aukcja odbę­dzie się 8 grud­nia w SOBO­TĘ, star­tu­je­my o godzi­nie 15.00. Pra­ce są pre­zen­to­wa­ne w BWA. Oglą­dać je moż­na od 3 grud­nia, przez tydzień poprze­dza­ją­cy wyda­rze­nie. Part­ne­rem aukcji jest Rota­ry Club Jele­nia Góra.

Poprzed­nia aukcja oka­za­ła się suk­ce­sem, sprze­da­li­śmy ponad dwa­dzie­ścia prac Arty­stów z Regio­nu, tym razem licy­to­wać będzie­my pra­ce Arty­stów z całej Polski.

Bar­dzo chcie­li­by­śmy zachę­cić wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do kolek­cjo­no­wa­nia dzieł sztu­ki. Chce­my wzbu­dzić u odbior­ców potrze­bę ota­cza­nia się sztu­ką. Naszym celem jest też uświa­do­mie­nie nam wszyst­kim, jak ogrom­ny poten­cjał tkwi w sztu­ce współ­cze­snej. Od daw­na wia­do­mo, że dzie­ła sztu­ki nobi­li­tu­ją i dosko­na­le nada­ją się do budo­wa­nia war­to­ści i kre­owa­nia wize­run­ku czło­wie­ka albo fir­my. Zapra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w naszej aukcji, każ­dy znaj­dzie tutaj coś dla siebie.

Stro­na Aukcji: www.bwajg-aukcja.pl

Udział w aukcji: 10 zł 

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669
bwa@jeleniagora.pl
www.galeria-bwa.karkonosze.com
www.facebook.com/bwa.jeleniagora
Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds