Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Aiki­do to sport któ­ry łączy

3aiOd paź­dzier­ni­ka br. Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je pro­jekt trans­gra­nicz­ny „AIKI­DO”- mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski Wice Pre­zes KSON. 

https://www.facebook.com/strimeo/videos/777474705953464/

Jego celem jest pogłę­bia­nie wymia­ny mię­dzy­kul­tu­ro­wej w pol­sko — nie­miec­kim regio­nie przy­gra­nicz­nym. W cza­sie spo­tkań podej­mo­wa­ne są wspól­ne dzia­ła­nia mają­ce na celu inte­gra­cję pomię­dzy oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi jak i tymi zupeł­nie zdro­wy­mi. Zaję­cia odby­wa­ją się cyklicz­nie w ponie­dział­ki, naprze­mien­nie w Gör­litz i Zgorzelcu.

Pod­czas tre­nin­gów uczest­ni­cy wyko­nu­ją ćwi­cze­nia efek­tyw­nie sta­ra­jąc się aby stro­nie ata­ku­ją­cej nie wyrzą­dzić ura­zów i kon­tu­zji. 4aiTre­ne­rzy zwra­ca­ją szcze­gól­ną uwa­gę na moto­ry­kę i ogra­ni­cze­nia bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu, zapew­nia­jąc im bez­pie­czeń­stwo pod­czas tre­nin­gów. Aiki­do opie­ra się na głęb­szym zro­zu­mie­niu sza­cun­ku wobec swo­je­go cia­ła i part­ne­ra, umie­jęt­no­ści opa­no­wy­wa­nia agre­sji i stra­chu, samo­obro­ny oraz pano­wa­nia nad emocjami.

Isto­tą Aiki­do jest nauka poko­ny­wa­nia wła­snych barier i ogra­ni­czeń. Jeże­li ćwi­cze­nia wyko­ny­wa­ne są popraw­nie, nie ma zna­cze­nia wzrost i siła prze­ciw­ni­ka, każ­dy może osią­gnąć wyso­ki poziom nie­za­leż­nie od płci, wie­ku i wła­sne­go potencjału.

2aiW nie­dzie­lę 25 listo­pa­da gru­pa uczest­ni­ków ze stro­ny pol­skiej i nie­miec­kiej w poro­zu­mie­niu z Kar­ko­no­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Aiki­do spo­tka­ła się na wspól­nym tre­nin­gu w Jele­niej Górze. Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy wyciecz­ką z prze­wod­ni­kiem po mie­ście: mówi Agniesz­ka Nowak z KSON. Głów­nym punk­tem pro­gra­mu dnia był jed­nak wspól­ny tre­ning z udzia­łem zawod­ni­ków z jele­nio­gór­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia AIKI­DO. Ponad 30 uczest­ni­ków tego pro­jek­tu pod czuj­nym okiem tre­ne­rów mogło wymie­nić się doświad­cze­nia­mi i tech­ni­ka­mi sztuk wal­ki, któ­re pozna­li już pod­czas wyjaz­do­wych zajęć. Była to świet­na oka­zja do kon­fron­ta­cji naby­tych umie­jęt­no­ści z prak­ty­ką doświad­czo­nych zawodników.

Oka­za­ło się, że naj­waż­niej­sze są niu­an­se i kon­se­kwent­ny tre­ning — mówi Remi­giusz Ste­fa­niak uczest­nik pro­jek­tu. Udział w tym pro­jek­cie jest dla mnie, oso­by sła­bo­wi­dzą­cej — mówi 40 let­ni uczest­nik pro­jek­tu z Jele­niej Góry — dowo­dem na to, że moż­na opa­no­wać para­li­żu­ją­cy strach i pod okiem tre­ne­rów kie­ro­wać swo­imi emo­cja­mi. Spo­sób pro­wa­dze­nia zajęć utwier­dził mnie w prze­ko­na­niu, że w spor­tach wal­ki mogą brać rów­nież oso­by z niepełnosprawnościami.

Uczest­ni­ka­mi pro­jek­tu są oso­by z zespo­łem Downa, cho­ro­ba­mi narzą­dów ruchu i wzroku.1ai

Jest to pierw­szy trans­gra­nicz­ny pro­jekt, któ­ry Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych reali­zu­je wspól­nie z orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą z Rot­ten­bur­ga w Sak­so­nii. Jego naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest współ­pra­ca w zakre­sie kul­tu­ry, dzie­dzic­twa naro­do­we­go obu kra­jów, pozna­nia sąsia­dów, a AIKI­DO jest dosko­na­łą oka­zją do tego typu wymia­ny dobrych prak­tyk. J

est to pro­jekt pilo­ta­żo­wy finan­so­wa­ny ze środ­ków UE, a jego efek­ty wyko­rzy­sta­ne zosta­ną w kolej­nych trans­gra­nicz­nych działaniach.

Agniesz­ka Nowak Wolon­ta­riusz­ka KSON