Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jakie są pla­ny tury­stycz­ne na 2019 rok?

wspomnienie lata 2018Ofer­ta będzie bar­dzo bogata.

Węgry - Roz­pocz­nie­my w lutym od Walen­ty­nek, gdzie chce­my zapro­sić naszych człon­ków do odwie­dze­nia gorą­cych źró­deł Haj­du­szo­bosz­lo na Węgrzech połą­czo­nych ze zwie­dza­niem Buda­pesz­tu i Debre­czy­na oraz roman­tycz­nym wie­czo­rem przy tra­dy­cyj­nej muzy­ce i daniach kuch­ni węgierskiej.

Fran­cja — Na prze­ło­mie maja i czerw­ca pla­nu­je­my wyjazd na Lazu­ro­we Wybrze­że tj. Les Pra­iries de la Mer***** w Port Gri­maud k/Saint Tro­pez, z połą­czo­ny z wyciecz­ką do Saint Tro­pez i sta­re­go Gri­maud oraz sze­re­giem wycie­czek fakul­ta­tyw­nych np.: do Mona­co, Mon­te Car­lo, Can­nes i per­fu­me­rii w Eze do Wiel­kie­go Kanio­nu du Ver­don czy do Avi­gnon, Pont du Gard i Arles.

Oczy­wi­ście nie może zabrak­nąć wyjaz­du do Grecji.

Tym razem pla­nu­je­my 3 róż­ne ceno­wo i pro­gra­mo­wo oferty. 2750207

- W czerw­cu zapro­si­my na Riwie­rę Olim­pij­ską do Lep­to­ka­ria. Dojazd i powrót z noc­le­giem w Ser­bii w Nowym Sadzie (hotel***). W Gre­cji, w pięk­nie usy­tu­owa­nym nad samym morzem ***Hote­lu spę­dzi­my uro­kli­we 10 nocy i dni (Hotel dys­po­nu­je dodat­ko­wo zaple­czem base­no­wo — rekre­acyj­nym). W ofer­cie mamy posił­ki w for­mie bufe­tu tj. śnia­da­nie i obia­do­ko­la­cja skła­da­ją­ce się z róż­no­rod­nych potraw kuch­ni grec­kiej i euro­pej­skiej do wybo­ru, 3 wyciecz­ki i zdro­wot­ne kąpie­le błot­ne, boga­tą dodat­ko­wą ofer­tę fakul­ta­tyw­ną, a wszyst­ko to za jedy­ne 1460 zł.

- Kolej­na pro­po­zy­cja to wrze­śnio­wy pobyt na Pelo­po­ne­zie i zwie­dza­nie sze­re­gu sta­no­wisk arche­olo­gicz­nych, wyciecz­ka kole­ją zęba­tą do klasz­to­rów w Kala­vri­cie, zwie­dza­niu Olim­pii oraz sze­re­gu innych atrak­cji. Prze­jazd do Gre­cji auto­ka­rem odbę­dzie się w obie stro­ny stat­kiem – wie­lo­pię­tro­wym pro­mem, z noc­le­giem w kaju­tach na morzu. Wypły­wa­my z Włoch do Patry (port w Gre­cji na Pelo­po­ne­zie) i powrót z Patry do Włoch. Takie roz­wią­za­nie pozwo­li na unik­nię­cie lęku wie­lu osób przed podró­żą auto­ka­rem, a rów­no­cze­śnie zapew­ni nie­za­leż­ność gru­py w Gre­cji, gdzie będzie­my mie­li do dys­po­zy­cji przez cały pobyt auto­kar. Na Pelo­po­ne­zie miesz­kać będzie­my w Hote­lu ***/**** nad brze­giem morza, z base­nem, sau­ną i wie­lo­ma inny­mi atrak­cja­mi oraz udogodnieniami.

- Pla­nu­je­my rów­nież wyjazd samo­lo­tem do Salo­nik i pobyt na Riwie­rze Olim­pij­skiej w Para­lia Kate­ri­ni. Ten uro­czy zaką­tek Gre­cji pozwo­li wie­lu oso­bom na odpo­czy­nek z gwa­ran­cją pogo­dy. W ofer­cie opie­ka rezy­den­ta, hotel **/*** gwiazd­ko­wy, wyży­wie­nie i sze­reg atrak­cyj­nych wycie­czek fakul­ta­tyw­nych m.in. zwie­dza­nie wiszą­cych klasz­to­rów – Mete­ora, rejs stat­kiem pirac­kim połą­czo­ny ze zwie­dza­niem wyspy oraz pla­żo­wa­niem, wyciecz­ka na Olimp i wie­le innych.

Oczy­wi­ście wszyst­kie pro­po­zy­cje ceno­wo są dosto­so­wa­ne do każ­de­go kie­sze­ni, z moż­li­wo­ścią wpłat ratal­nych w dogod­ny spo­sób dla Uczestnika.

 

Tak jak co roku w ofer­cie znaj­da się rów­nież wcza­sy nad pol­skim morzem i jezio­ra­mi, z moż­li­wo­ścią sko­rzy­sta­nia z zabie­gów reha­bi­li­ta­cyj­nych, rów­nież w pre­fe­ren­cyj­nych cenach.

O wszyst­kich pla­nach wyjaz­do­wych, wyciecz­kach, tur­nu­sach, szko­le­niach będzie­my Pań­stwa sys­te­ma­tycz­nie infor­mo­wać na łamach Biu­le­ty­nu „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz”, poprzez RadioK­SON, stro­nę www.kson.pl, na forach spo­łecz­no­ścio­wych KSON (FB) jak rów­nież w sie­dzi­bie KSON w Jele­nie Górze ul. Os. Robot­ni­cze 47a oso­bi­ście bądź tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 75 75 242 54, za pomo­cą bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025.*

Zapra­sza­my.

*o uczest­nic­twie w poszcze­gól­nych wyjaz­dach decy­du­je kolej­ność zapisów.