Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Krok po zdrowie

k1x400Krok po zdro­wie, to mowy pro­jekt Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Zdro­wia na lata 2016–2020 finan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Zdro­wia. Pro­jekt zakła­da sze­reg spo­tkań pro­pa­gu­ją­cych zdro­wy tryb życia, zdro­wą die­tę, aktyw­ność fizyczną…

W ostat­nim tygo­dniu listo­pa­da odby­ły się w dwóch mia­stach: Jaworz­nie i Jele­niej Górze pierw­sze, pilo­ta­żo­we tre­nin­gi w Fabry­kach For­my połą­czo­ne z kon­sul­ta­cja­mi die­te­tycz­ny­mi, pomia­ra­mi tkan­ki tłusz­czo­wej, dydak­ty­ką zdro­wej die­ty. Har­mo­no­gram dnia prze­wi­dy­wał pokaz syner­gii die­ty i aktyw­no­ści fizycz­nej, a tym samym uświa­do­mie­nie kon­se­kwen­cji bra­ku jak i nie­świa­do­mo­ści dobre­go, pla­no­wa­ne­go ruchu.

Tre­ne­rzy w trak­cie spo­tkań z Uczest­ni­ka­mi w ramach 4 cykli pt: k7x400
- Die­ta co to zna­czy?
— Syner­gia die­ty i aktyw­no­ści fizycz­nej
- Fizjo­te­ra­peu­tycz­ne meto­dy prze­ciw­dzia­ła­nia kon­tu­zjom
- Die­ta + Ruch = Zdro­wie
sta­ra­li się zachę­cić do więk­szej aktyw­no­ści fizycz­nej i odpo­wied­nich nawy­ków żywie­nio­wych. Pro­wa­dzi­li tre­nin­gi siło­wo – kon­dy­cyj­ne (Cross), tre­nin­gi fit­ness, zaję­cia tanecz­ne, Fit­ness „Sztan­gi”, tre­ning rowe­ro­wy, z pod­wie­szo­ny­mi taśma­mi, a wszyst­ko to dla odbior­cy bez prze­dzia­łu wie­ko­we­go czy­li w zaję­ciach mogły brać k2x400udział zarów­no dzie­ci, oso­by doro­słe jak i senio­rzy. Ska­la trud­no­ści była odpo­wied­nio dobie­ra­na dla każ­de­go chęt­ne­go co dało moż­li­wość spę­dze­nia aktyw­ne­go dnia całym rodzinom.

Bar­dzo dużym powo­dze­niem cie­szy­ły się zaję­cia z die­te­tycz­ka­mi. Panie, nie tyl­ko umoż­li­wia­ły ana­li­zę skła­du cia­ła na elek­tro­nicz­nej wadze ale rów­nież kom­po­no­wa­ły odpo­wied­nie die­ty, uczy­ły przy­go­to­wy­wa­nia słod­ko­ści bez cukru i wspa­nia­łych nisko­ka­lo­rycz­nych napoi, któ­rych moż­na było na miej­scu spró­bo­wać. Infor­mo­wa­ły o nie­bez­pie­czeń­stwie wie­lu zabu­rzeń i scho­rzeń wyni­ka­ją­cych z oty­ło­ści i bra­ku ruchu. Pod­kre­śla­ły, że do zacho­wa­nia mło­do­ści i zdro­wia jest nie­zbęd­na odpo­wied­nia ilość i rodzaj aktyw­no­ści rucho­wej oraz dobrze zbi­lan­so­wa­na die­ta dobra­na do indy­wi­du­al­nych potrzeb.k3x400

Infor­mo­wa­ły o odpo­wied­nim pozio­mie masy tkan­ki mię­śnio­wej, masie mine­ral­nej kości, indek­sie BMI, pozio­mie wody w orga­ni­zmie, mówi­ły o naszym wie­ku meta­bo­licz­nym w sto­sun­ku do fak­tycz­nych lat, pozio­mie tkan­ki tłusz­czo­wej wewnętrz­nej tj. tłusz­czu wice­lar­nym, czy­li nie takim, któ­ry widzi­my w posta­ci fał­dek tu i ówdzie ale tym, któ­ry ota­cza nasze naj­waż­niej­sze narzą­dy wewnętrz­ne i powo­du­je sze­reg powi­kłań i chorób.

k5x400Pierw­szy „Krok po zdro­wie” został wyko­na­ny, kolej­ne tre­nin­gi edu­ka­cyj­ne odbę­dą się: 1 grud­nia w Gorzo­wie, a 2 grud­nia w Star­gar­dzie. W tym roku odwie­dzi­my jesz­cze 6 miast a w 2019 KSON zapra­sza na tre­nin­gi do 16 województw.

W Jele­niej Górze w 2019 roku ponow­nie będzie­my zapra­szać do Fabry­ki For­my, Śledź­cie nas na stro­nie www.kson.pl

W tym bez­płat­nym dla odbior­cy pro­jek­cie w Jele­niej Górze wzię­ło udział 150 osób i liczy­my na to, że wie­lu z nich zasa­dy pro­jek­tu „Krok po zdro­wie” wdro­ży do swo­je­go try­bu dnia, bo jak mówił kla­syk, ruch zastą­pi wszyst­kie leki ale żaden lek nie zastą­pi ruchu.k6x400

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram znaj­du­je się na fb pro­jek­tu https://www.facebook.com/Krok-po-Zdrowie-371488300087378/

Zapra­sza­my