Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Inter­ne­to­we Radio KSON nadaje!

radio kson nadaje1Od 27 czerw­ca gra inter­ne­to­we Radio KSON uru­cho­mio­ne przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych. 

War­to przy­po­mnieć, że jest to dru­ga pró­ba utwo­rze­nia sta­cji radio­wej, któ­rej celem jest wypeł­nił­nie­nie luki jaką obser­wu­je­my w środ­kach maso­we­go prze­ka­zu dla osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. Pierw­sze radio funk­cjo­no­wa­ło przy wspar­ciu środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych i dzia­ła­ło bli­sko pół roku, a zaprze­sta­ło z uwa­gi na brak wspar­cia finan­so­we­go. Na szczę­ście – mówi Redak­tor Naczel­na Kata­rzy­na Pie­tusz­ko – uda­ło się zacho­wać więk­szość urzą­dzeń z tam­te­go czasu.

Przy nie­wiel­kiej pomo­cy finan­so­wej z KSON wzno­wi­li­śmy nada­wa­nie. Dostęp do audy­cji jest bar­dzo pro­sty, wystar­czy wejść na stro­nę www.radiokson.pl, a następ­nie wybrać przy­cisk „Słu­chaj Radio KSON”. W dodat­ko­wym oknie auto­ma­tycz­ne uru­cha­mia się odtwa­rzacz radio­wy, któ­ry ewen­tu­al­nie nale­ży włą­czyć. Za pośred­nic­twem stro­ny radio­wej, w dzia­le „Audio” może­my prze­słu­chać rów­nież audy­cje archi­wal­ne. Zespół redak­cyj­ny stwo­rzy­ły oso­by nie­peł­no­spraw­ne i senio­rzy, ale nie zabra­kło w nim rów­nież ludzi mło­dych, któ­rzy chcą uczyć się tego zawo­du, a jed­no­cze­śnie reali­zo­wać swo­je pasje. Ramów­ka począt­ko­wo zakła­da­ła trzy dni pre­mie­ro­we: ponie­dzia­łek – „To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu”, śro­da — „Mix Maszing” i pią­tek — „Kalej­do­skop Radia KSON”. Już od wrze­śnia ramów­ka wzbo­ga­ci­ła się o czwar­ty dzień pre­mie­ro­wy – sobo­tę z pro­gra­mem „Dźwię­ki Historii”.

W naj­bliż­szych pla­nach jest pierw­sza audy­cja dla fanów motoryzacji.

Według naszych sta­ty­styk radio zdo­by­wa coraz więk­sze gro­no słu­cha­czy. Już w paź­dzier­ni­ku osią­gne­li­śmy licz­bę bli­sko 300 wejść mie­sięcz­nie na ante­nę i nie­speł­na pół tysią­ca wejść na stro­nę z mate­ria­ła­mi archi­wal­ny­mi. Pod koniec listo­pa­da sta­ty­sty­ki są jesz­cze lep­sze i słu­cha nas już 450 osób w mie­sią­cu. Zda­niem Rafa­ła Kon­dra­ciu­ka, Zastęp­cy Redak­to­ra Naczel­ne­go odpo­wie­dzial­ne­go za tech­nicz­ne aspek­ty funk­cjo­no­wa­nia radia – to dobry wskaź­nik, bio­rąc zwłasz­cza pod uwa­gę ilość kon­tak­tów tele­fo­nicz­nych i mailo­wych zauwa­ża­my, że gro­no sta­łych słu­cha­czy sys­te­ma­tycz­nie rośnie. W okre­sie od czerw­ca do listo­pa­da radio wyemi­to­wa­ło ponad 140 godzin audy­cji. Wśród naszych roz­mów­ców są cie­ka­wi ludzie, któ­rzy na naszej ante­nie opo­wia­da­ją o sobie i swo­ich pasjach, marze­niach i pla­nach . W audy­cjach gości­li­śmy mię­dzy inny­mi zna­ne­go hima­la­istę – Rafa­ła Fro­nię, dyrek­to­ra naczel­ne­go Teatru im C.K. Nor­wi­da – Tade­usza Wnu­ka, dyrek­to­ra naczel­ne­go Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej – Toma­sza Jan­cza­ka, dyrek­to­ra Domu Muzeum Haupt­ma­na – Janu­sza Skow­roń­skie­go, dyrek­tro­ra naczel­ne­go Woje­wódz­kie­go Cen­trum Szpi­tal­ne­go Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej – Toma­sza Dymy­ta, ordy­na­to­ra oddzia­łu opie­ki palia­tyw­nej Szpi­ta­la Wyso­ka Łąka – Agniesz­kę Jan­czy­szyn, wie­lu zna­nych leka­rzy i tera­peu­tów. W okre­sie kam­pa­nii wybor­czej pre­zen­to­wa­li­śmy jele­ni­gór­skich kan­dy­da­tów na pre­zy­den­tów i rad­nych wszyst­kich opcji. Przy­po­mi­na­li­śmy tak­że tych któ­rzy peł­ni­li funk­cję pre­zy­detn­tów i sta­ro­stów zie­mi jeleniogórskiej.

Waż­nym ele­men­tem dzia­łal­no­ści redak­cji jest nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów z róż­ny­mi orga­ni­za­cja­mi i insty­tu­cja­mi, mię­dzy inny­mi z Pań­stwo­wym Fun­du­szem Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych czy Mini­ster­stwem Roz­wo­ju Inwe­sty­cji. Dzię­ki nim może­my jako pierw­si na ante­nie infor­mo­wać słu­cha­czy o dzia­ła­niach i ini­cja­ty­wach podej­mo­wa­nych z myślą o nie­peł­no­spraw­nych i seniorach.

Ale Radio KSON to nie tyl­ko roz­gło­śnia zaj­mu­ją­ca się pro­ble­ma­ty­ką i spra­wa­mi osób nie­peł­no­sraw­nych i senio­rów. Nawią­za­li­śmy kon­tak­ty – doda­je Kata­rzy­na Pie­tusz­ko – z kla­sa­mi medial­ny­mi Jele­nio­gór­skich szkół ponad­pod­sta­wo­wych oraz wydzia­łem dzien­ni­kar­stwa Kar­ko­no­skiej Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły w Jele­niej Górze. Współ­pra­ca ta poma­ga wzbo­ga­ćić ramów­kę o audy­cje inte­re­su­ją­ce rów­nież mło­dych słuchaczy.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­sraw­nych od pew­ne­go już cza­su ogła­sza nabór kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko dzien­ni­ka­rza. Od chęt­nych ocze­ku­je­my popraw­nej pol­sz­czy­zny i dyk­cji, entu­zja­zmu i zaan­ga­żo­wa­nia w pra­cy. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do redak­cji Radia KSON znaj­du­ją­cej się w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych, ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra, od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 10.00 do 16.00 lub do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go pod nume­rem 690–680-050, e‑mail: radio@kson.pl. Chce­my two­rzyć radio, któ­re nie tyl­ko pomo­że roz­wią­zy­wać waż­ne pro­ble­my, ale tak­że pozwo­li na chwi­lę odde­chu w codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści. Słu­chaj­cie nas Państwo.

Nasz skrom­ny liczeb­nie zespół jest zawsze do Pań­stwa dyspozycji.

Remi­giusz Stefaniak