Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zło­ty Medal na tar­gach w Norym­ber­dze dla PB

Bionicznax400Bio­nicz­na pro­te­za ręki Min­dHand z Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej zosta­ła nagro­dzo­na zło­tym meda­lem na 70. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach “Pomy­sły, Wyna­laz­ki, Nowe Pro­duk­ty iENA 2018” w Norym­ber­dze w Niem­czech (1 — 4 listo­pa­da 2018r.).

Inter­dy­scy­pli­nar­ny zespół Min­dHand two­rzą dok­to­rant i stu­den­ci Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go, Wydzia­łu Infor­ma­ty­ki oraz Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej: mgr inż. Sła­wo­mir Gry­cuk, Paweł Anto­niuk, Adam Kozłow­ski, Łukasz Bogu­szew­ski, Ewe­li­na Anto­niuk. To oni są kon­struk­to­ra­mi bio­nicz­nej pro­te­zy ręki, wyko­rzy­stu­ją­cej nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i autor­skie roz­wią­za­nia. Do tej pory uda­ło się opra­co­wać funk­cjo­nal­ny pro­to­typ pro­te­zy z uży­ciem nowo­cze­sne­go dru­ku 3D.

Wyna­la­zek budził wyjąt­ko­wo duże zain­te­re­so­wa­nie wśród odwie­dza­ją­cych tar­gi. Mogli oni zoba­czyć na żywo moż­li­wo­ści pro­te­zy Min­dHand i ste­ro­wać pro­te­zą przy uży­ciu spe­cjal­nej opa­ski na rękę — rela­cjo­nu­je po powro­cie z Norym­ber­gi Paweł Anto­niuk. Adam Kozłow­ski pod­kre­śla, że wśród odwie­dza­ją­cych sto­isko były tak­że oso­by nie­peł­no­spraw­ne lub poszu­ku­ją­ce roz­wią­zań dla naj­bliż­szych, któ­rzy bory­ka­ją się z takim pro­ble­mem. Czę­sto pada­ły pyta­nia doty­czą­ce ter­mi­nu wpro­wa­dze­nia pro­te­zy Min­dHand na rynek.

Bio­nicz­na pro­te­za ręki jest ste­ro­wa­na sygna­ła­mi EMG pocho­dzą­cy­mi z mię­śni. Są one zbie­ra­ne przez elek­tro­dy i kla­sy­fi­ko­wa­ne przez algo­rytm sztucz­nej inte­li­gen­cji zawar­ty w pro­te­zie. Algo­rytm wybie­ra kon­kret­ny chwyt, zależ­nie od mię­śnia z któ­re­go pocho­dził sygnał. Pro­jekt wyróż­nia się na tle innych, ponie­waż uży­wa­my naj­now­szej tech­no­lo­gii korzy­sta­jąc z tań­szych kom­po­nen­tów. W pro­jek­cie zasto­so­wa­no autor­skie roz­wią­za­nie mecha­ni­zmu ruchu poprzez umiesz­cze­nie jarzm, któ­re poru­sza­ją poszcze­gól­ne palicz­ki pal­ca, redu­ku­jąc ilość napę­dów — opo­wia­da dr hab. inż Jaro­sław Sidun, opie­kun zespo­łu. Bio­nicz­na pro­te­za ręki ma być nie tyl­ko funk­cjo­nal­na, ale i dostęp­na — jej cena powin­na być kil­ka­krot­nie niż­sza od dostęp­nych urzą­dzeń na rynku.

Adam Kozłow­ski pod­kre­śla ogrom­ne zróż­ni­co­wa­nie pre­zen­to­wa­nych w Norym­ber­dze pro­jek­tów: od kosme­ty­ków i żyw­no­ści po sil­ni­ki samo­cho­dów. W tym roku w Norym­ber­dze odwie­dza­ją­cy tar­gi mogli zoba­czyć ok. 800 wyna­laz­ków pre­zen­to­wa­nych przez wystaw­ców z 30 krajów.

War­to przy­po­mnieć, że pro­jekt Min­dHand zna­lazł się w kra­jo­wych fina­łach kon­kur­su Micro­soft Ima­gi­ne Cup 2018, uzy­skał wyróż­nie­nie w kon­kur­sie Tech­no­ta­lent 2017. Został tak­że doce­nio­ny w Kon­kur­sie Kon­struk­cji Stu­denc­kich KOKOS 2017 zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce. Wyjazd na Tar­gi “Pomy­sły, Wyna­laz­ki, Nowe Pro­duk­ty iENA 2018” w Norym­ber­dze wsparł Pre­zy­dent Bia­łe­go­sto­ku w ramach umo­wy doty­czą­cej pro­mo­cji miasta.

Doro­ta Sawic­ka Rzecz­nik Pra­so­wy Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej
tel. 85 746 97 27, tel. kom. 690 602 493
e‑mail: rzecznik@pb.edu.pl www.pb.edu.pl
mgr Tomasz Jastrzęb­ski
Peł­no­moc­nik Rek­to­ra Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych
kom. 501 032 551 tel. 85 746 90 36