Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Patrio­tycz­ne spo­tka­nie w KSON-nie

niepodległa 3Nie­peł­no­spraw­ni, mło­dzi uczest­ni­cy pro­jek­tu „Kie­ru­nek Pra­ca” zor­ga­ni­zo­wa­li w przed dniem Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści patrio­tycz­ne spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne dla człon­ków orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KSON. 

Część pie­śni patrio­tycz­nych roz­po­czę­li­śmy od Hym­nu Naro­do­we­go – mówi Ewa Kny­chas, psy­cho­log pro­jek­tu. Potem były wspo­mnie­nia senio­rów, któ­rzy opo­wia­da­li o rela­cjach swo­ich rodzi­ców z pierw­szych dni w Nie­pod­le­głej Pol­sce w roku 1918. Przy­po­mi­na­no uczest­ni­ków Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go, przy gro­bach któ­rych z inicjatywy

Muzeum Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go w Pozna­niu i spon­so­rów umiesz­czo­no spe­cjal­ne tabli­ce pamiąt­ko­we z Krzyżem. niepodległa 2

Z naszej ini­cja­ty­wy – opo­wia­da Mag­da Czo­sny­ka współ­pra­cu­ją­ca z uczest­ni­ka­mi pro­za­trud­nie­nio­we­go pro­jek­tu KSON — powsta­ła wysta­wa pt „Moja mała Ojczy­zna – 100 zdjęć na 100-lecie Nie­pod­le­gło­ści”. Przez „Moją małą Ojczy­znę” — mówi Mag­da – rozu­mie­my pięk­ną zie­mię Jele­nio­gór­ską z jej zabyt­ka­mi, kra­jo­bra­zem gór, jezior i lasów, archi­tek­tu­rą miast i wsi Kotli­ny Jeleniogórskiej.

Świe­tli­ca KSON ude­ko­ro­wa­na zosta­ła patrio­tycz­ny­mi ele­men­ta­mi: cho­rą­giew­ki, balo­ny, koty­lio­ny, a stół oprócz pysz­nych pącz­ków ozda­biał bukiet bia­ło-czer­wo­nych róż. Wysta­wę moż­na odwie­dzać od ponie­dział­ku do piąt­ku od 10:00 do 16:00 w świe­tli­cy KSON przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47 a w Jele­niej Górze.

niepodległa 1To pięk­ne – mówi psy­cho­log Ewa Kny­chas – że szóst­ka mło­dych ludzi ma w sobie tyle zapa­łu i pasji. W pla­nie jest teatrzyk kukieł­ko­wy, popu­la­ry­za­cja wła­snych bajek Uczest­ni­ków pro­jek­tu, rado­sne spo­tka­nia w Domach Dziec­ka, Domach Pomo­cy Spo­łecz­nej czy na oddzia­łach dzie­cię­cych szpi­ta­li. Mło­dzi ludzie z KSON pla­nu­ją stwo­rzyć lokal­ną gru­pę dzia­ła­nia z pasją w nazwie. Wszyst­kich, któ­rzy chcą współ­dzia­łać z nami – mówią — ser­decz­nie zapraszamy.

Spo­tka­nie rela­cjo­no­wa­li dzien­ni­ka­rze RadiaK­SON, Biu­le­ty­nu „Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” oraz Kar­ko­no­skiej Tele­wi­zji Integracyjnej.