Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SOW nowe narzę­dzie dla osób z niepełnosprawnościami

PFRON nowe 2017x400Sprawdź czy w Two­im powie­cie moż­na skła­dać wnio­ski przez Internet! 

Sys­tem SOW umoż­li­wia Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym i pod­mio­tom dzia­ła­ją­cym na ich rzecz apli­ko­wa­nie o środ­ki PFRON będą­ce w gestii jed­no­stek samo­rzą­do­wych za pomo­cą Inter­ne­tu. Dzię­ki nowo­cze­snej plat­for­mie infor­ma­tycz­nej mogą Pań­stwo uzy­skać infor­ma­cję na temat wspar­cia dostęp­ne­go z PFRON, a następ­nie wypeł­nić, pod­pi­sać i zło­żyć wnio­sek, doko­nać ewen­tu­al­nych wyja­śnień i uzu­peł­nień, pod­pi­sać umo­wę oraz roz­li­czyć dofinansowanie.

Sta­wia­my na niezależność 

Nie muszą już Pań­stwo anga­żo­wać rodzi­ny i zna­jo­mych, żeby zawieź­li Pana/ią do urzę­du. Nie muszą Pań­stwo stać w dłu­giej kolej­ce. Teraz mogą Pań­stwo zło­żyć wnio­sek przez Inter­net! Wszyst­ko to za pomo­cą SOW https://sow.pfron.org.pl/.

Sko­rzy­staj z udogodnień 

Obec­nie dokła­da­my sta­rań, aby wypo­sa­żyć pra­cow­ni­ków ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej w table­ty. Dzię­ki nim będą mogli nie tyl­ko poin­for­mo­wać Pań­stwa o dostęp­nych dofi­nan­so­wa­niach, ale tak­że zło­żyć w Pań­stwa imie­niu sto­sow­ny wnio­sek. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji jest rów­nież por­tal SOW https://portal-sow.pfron.org.pl na któ­rym znaj­du­ją się m.in. infor­ma­cje o szko­le­niach inter­ne­to­wych, dla tych z Pań­stwa, któ­rzy lubią wie­dzieć więcej.

Masz pyta­nia – daj nam znać! 

Na każ­dym eta­pie wypeł­nia­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie pomo­cą słu­żą pra­cow­ni­cy info­li­nii SOW, któ­rzy pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 0 800 889 777 (połą­cze­nie bez­płat­ne) lub 22 702 00 00 (połą­cze­nie płat­ne zgod­nie z cen­ni­kiem ope­ra­to­ra) w godzi­nach 9–17 udzie­la­ją wszel­kich potzeb­nych informacji.

Sys­tem SOW jest dla każ­dej ON w naszym kraju 

SOW jest narzę­dziem dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i wszyst­kich, któ­rzy dzia­ła­ją na ich rzecz. Jego celem jest uspraw­nie­nie pro­ce­su skła­da­nia wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków PFRON, a tym samym popra­wa jako­ści Pań­stwa życia i prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu osób nie­peł­no­spraw­nych. Dokła­da­my sta­rań, aby wszyst­kie samo­rzą­dy przy­łą­czy­ły się do sys­te­mu. Jeże­li jed­nost­ka na Pań­stwa tere­nie nie przy­stą­pi­ła jesz­cze do sys­te­mu SOW to trze­ba ich zapy­tać — dlaczego?

Jeste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji pod adre­sem: sow@pfron.org.pl.