Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Impre­zy “Oswo­ić Starość”

laskaOd dnia 07.11. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu “Oswo­ić sta­rość” skie­ro­wa­ne­go do senio­rów 60+

Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do zapi­sów na nastę­pu­ją­ce wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne w ramach projektu:

24 listo­pa­da 2018 — Jele­nio­gór­skie Cen­trum Kul­tu­ry – Kon­cert Wie­deń­ski, godz. 17.00
1 grud­nia 2018 — Forum Muzy­ki — Balet Rosyj­ski, godz. 19.00

2 grud­nia 2018 — Ope­ra Wro­cław­ska – Balet Gisel­le, godz. 18.00
4 grud­nia 2018 — Wał­brzych — Teatr Dra­ma­tycz­ny im. Jerze­go Szniaw­skie­go „Szko­ła Żon”, godz. 18.00
5 grud­nia 2018 — Wał­brzych — Teatr Dra­ma­tycz­ny im. Jerze­go Sza­niaw­skie­go Sce­ny Nie­mal­że Mał­żeń­skie Ste­fa­nii Gro­dziń­skiej, godz, 18.00
6 grud­nia 2018 — Wro­cław – Pano­ra­ma Racła­wic­ka i Jar­mark Bożo­na­ro­dze­nio­wy, godz. 13.30

Koszt udzia­łu w każ­dym wyda­rze­niu to 39 zł, zapi­sy w poko­ju nr 3

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na, liczy się kolej­ność zgłoszeń