Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z żalem zawia­da­mia­my, że

kondolencje22x400Z żalem zawia­da­mia­my, że 31 paź­dzier­ni­ka 2018r.,
w wie­lu 86 lat od nas ode­szła nasza Kole­żan­ka, aktyw­na Uczest­nicz­ka wspól­nych wycie­czek, kon­cer­tów i spo­tkań,
lekarz sto­ma­to­log Boże­na Mikulicz.

Rodzi­nie Świę­tej Pamię­ci Bożen­ki skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współczucia. 

Kol­żan­ki i Kole­dzy ze
Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ki
i Kark­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Niepełnosprawnych 

Pogrzeb odbę­dzie się w dniu 5 listo­pa­da 2018,

o godz 11:00 na Sta­rym Cne­ta­rzu w Jele­niej Górze.